El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de Finances, ha renovat la línia de finançament per a l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a les entitats i empreses d’aquest sector. L’import total de la línia suma per aquest any un total de 7,4 milions d’euros destinats a finançar inversions i circulant.

Destinataris
-Societats Cooperatives (incloses les agràries)
-Federacions de cooperatives
-Societats laborals
-Societats agràries de transformació
-Empreses d’inserció
-Centres Especials de Treball i entitats promotores d’aquests
-Persones físiques en cas d’aportació de capital a entitats (en alguns supòsits)
-Entitats del tercer sector social de Catalunya (fundacions i associacions inscrites al RESES del Departament de Benestar Social i Família.

Característiques d’ajuts i condicions
-Per a inversió: en immobilitzat material o immaterial: fins el 80% de l’import de la inversió amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d’1.000.00 d’euros, a retornar en un termini de fins a 15 anys, segons la naturalesa de l’operació, amb possibilitat de fins a dos de carència inclòs en el termini.

-Per capitalització: import mínim de 10.000 euros i màxim de 60.000 euros per titular beneficiari del beneficiari, a retornar en 8 anys màxim;

-Per circulant: import mínim de 30.000 euros i màxim de 100.000 euros (excepcionalment es podran estudiar operacions d’import superior) fins a 5 anys, amb possibilitat d’un màxim de 2 anys de carència inclòs en el termini

-Per a bestretes de contractes del sector públic: import mínim de 30.000 euros i màxim de 300.000 euros, i no podrà tenir afectació pressupostària superior a un any.

Presentació de sol·licituds
Mitjançant l’imprès corresponent que es podrà obtenir al portal FinEmpresa (www.icf.cat).

Termini de presentació de sol·licituds
Finalitzarà el dia 31 de desembre de 2014

(Mes informació)