El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat ha iniciat un programa d’ajudes per a les persones que no poden pagar el lloguer o la hipoteca, sempre que es tracti de la residència habitual i permanent del sol·licitant i la seva família. La sol·licitud d’aquestes ajudes es pot tramitar a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Crehueta, 33). Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 772 78 36.
 
Entre d’altres requisits, la persona sol·licitant no pot ser propietària de cap altre habitatge ni altre dret d’ús i cal acreditar que no es pot fer front temporalment al pagament del lloguer o la hipoteca per una causa sobrevinguda i no previsible. La quantia del lloguer no ha de superar els 900 euros mensuals, i la de la hipoteca els 1.000 euros. L’ajut és de 2.800 euros com a màxim.
 
Requisits per accedir als ajuts
Els ajuts s’adrecen a persones amb rebuts impagats de lloguer o d’amortització de préstec hipotecari que reuneixin diversos requisits:
 
. Cal residir a Catalunya.
 
. Els ingressos mensuals derivats de remuneracions salarials o d’altres fonts no poden ser superiors a 1.446,94 euros en el cas que la persona visqui sola, a 1.491,69 en famílies de dos membres, a 1.555,85 en famílies de tres membres, a 1.644,25 en famílies de 4 membres i a 1.743,30 en famílies de cinc o més integrants.
 
. S’ha d’estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita l’ajuda
 
. No hi ha d’haver relació de parentiu entre el propietari/ària i l’arrendatari/ària
 
Altres condicions
. Cal ser titular contractual de l’habitatge promogut per un promotor privat/da, ser titular del préstec hipotecari per l’adquisició de l’habitatge objecte de l’ajut, o bé ser concessionari del contracte d’arrendament amb el consentiment escrit de l’arrendador/a o estar inclòs en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU) de 24 de novembre de 1994.
 
. Destinar l’habitatge per al qual es demana l’ajut a domicili habitual i permanent del titular del contracte, conessionari/a o titular del dret d’ús en virtut dels articles 15 o 16 de la LAU.
 
.Que l’atorgament de l’ajut suposi que quedi sense efecte l’acció de desnonament judicial, quan s’escaigui.
 
. Les quotes d’amortització pendents han de ser per a l’adquisició de l’habitatge objecte de l’ajut i cal tenir pagades les corresponents a un any, com a mínim. El préstec hipotecari no amortitzat s’ha d’haver constituït per a l’adquisició de l’habitatge objecte de l’ajut.
 
.Deure a un creditor/a privat/da les rendes del lloguer o quotes d’amortització per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats.
 
. Que en el moment de presentar la sol·licitud falti un temps de vigència del contracte superior a vuit mesos o, en cas contrari, que el propietari garanteixi la renovació contractual.
 
. Que amb l’atorgament de l’ajut es liquidi el deute existent.