Aquest dijous, dia 23 d’octubre, l’Ajuntament de Masquefa celebrarà una sessió extraordinària del Ple Municipal. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

Ordre del dia

Àrea del Territori

1. Aprovació, si s’escau, del projecte “Itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z del PK 16+748 al PK 17+547, al TM de Masquefa”.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

2. Aprovació, si s’escau, de la cessió, en precari, de l’edifici de la Torre dels Tena a la Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar, per destinar-lo a la realització d’activitats musicals, i aprovació del text definitiu del conveni.

3. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.

4. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.