L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, 30 de juliol, la primera sessió ordinària del Ple Municipal d’aquest mandat. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

El Ple serà retransmès en directe per l’emissora municipal, Ràdio Masquefa (91.6 FM).

Ordre del dia
1. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.
2. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació
3. Aprovar, si s’escau, la xifra del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.
4. Aprovar, si s’escau, les festes locals per a l’any 2016.
5. Estimar, si s’escau, la petició de bonificació de les liquidacions en concepte de quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i taxa per llicències urbanístiques, exp. d’obres núm. 105/2015.
6. Aprovar, si s’escau, la pròrroga i revisió de preus del contracte de concessió de la gestió del servei públic del centre de dia de l’Ajuntament de Masquefa, expedient núm. 64/2013.
7. Assabentar al Ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel 1er trimestre de l’exercici 2015.
8. Aprovar, si s’escau, la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.
9. Aprovar, si s’escau, la contractació dels serveis de neteja extraordinària de vidres i cortines dels centres escolars.
10. Aprovar, si s’escau, el nomenament de representants de l’Ajuntament de Masquefa a la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta.
11. Aprovar, si s’escau, el nomenament de representant de l’Ajuntament de Masquefa a l’AMI.
12. Aprovació, si s’escau, de la dedicació a temps parcial (90% de la jornada) i de la retribució econòmica de l’alcalde.

Àrea d’Atenció a les Persones
13. Ratificar, si s’escau, l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el 8 de juny de 2015 d’aprovació de la presentació de la candidatura de l’Ajuntament de Masquefa als “Premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal 2015”.
14. Aprovar, si s’escau, la cessió, en precari, de l’edifici de la Torre de Cal Tenas a l’Associació Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas, per destinar-lo a la realització d’activitats musicals, i aprovació del text definitiu del conveni.

Altres
15. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
16. Assumptes tràmit.
17. Mocions, precs i preguntes.
17.1. Moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular, per la petició d’arxiu de la causa del cas Expert.