La Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa acollirà aquest dimecres, 1 de juliol, la primera sessió extraordinària del Ple Municipal d’aquest nou mandat.

Es farà a partir de 2/4 de 8 de la tarda, i serà retransmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM)

 Ordre del dia
1. Aprovar, si s’escau, la periodicitat de les sessions del Ple.

2. Aprovar, si s’escau, la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents i de la Comissió Especial de Comptes.

3. Aprovar, si s’escau, les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

4. Nomenar, si s’escau, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats.

5. Assabentar al Ple de les següents resolucions:
-Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, delegació de competències i convocatòria sessió constitutiva.
-Nomenament dels Tinents d’Alcalde.
-Organització de l’Administració Municipal i delegació de competències de l’Alcaldia a favor dels Regidors.
-Nomenament dels representants de l’Alcaldia – delegats de serveis.
-Constitució de la Comissió de Seguiment i Assessorament, nomenament membres i convocatòria sessió constitutiva.
-Constitució de la Comissió d’Obres.