Com serà la Masquefa del futur? Quins equipaments i serveis ens caldran els propers 15 o 20 anys? On instal·larem les noves empreses? On farem habitatges? I els nous parcs i jardins? Aquestes són només algunes de les preguntes que van començar a tenir resposta en la presentació pública que dijous passat es va fer al  CTC de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Masquefa.

Es tracta del document que l’Ajuntament, amb la participació ciutadana i de tots els col·lectius, està redactant per a revisar i actualitzar l’actual Pla General del municipi, que data de l’any 1986 i ha quedat del tot superat, ja que no s’ajusta a la realitat urbanística avui consolidada a la vila ni tampoc a la normativa vigent.

En la sessió informativa els assistents van poder conèixer les línies estratègiques del POUM, un instrument que “ha de servir per planificar de manera ordenada com creixerà Masquefa i preveure les necessitats i reptes futurs que tindrem sobre la taula”, segons que va explicar l’alcalde, Xavier Boquete. De fet, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha de dibuixar sobre el mapa de Masquefa reserves d’espai per a aquests i altres usos: zones verdes, zones agrícoles, espais públics, zones de creixement residencial, àrees d’activitat econòmica, zones d’equipaments, comunicacions….en un esforç per avançar-se al futur i endreçar el creixement del municipi perquè sigui sostenible.

Boquete també va posar l’accent en el fet que el nou POUM en què s’està treballant preveu un creixement residencial moderat però, en canvi, “fa una clara aposta per assolir un important creixement econòmic”. I és que l’objectiu és atraure importants empreses al municipi, sobretot del sector de la logística, aprofitant la privilegiada situació geogràfica de Masquefa, que es troba en l’àrea d’influència de la intersecció de l’autopista AP-7 i l’autovia A-2. La futura construcció del Quart Cinturó acabarà de convertir el municipi en un enclavament òptim per al desembarcament de noves implantacions empresarials.

Durant la sessió informativa l’equip redactor del POUM també va detallar les diferents línies estratègiques que recull el document. Aquestes incorporen algunes de les propostes que van fer els vilatans i col·lectius duran el procés de participació que es va dur a terme fa uns mesos.

A exposició pública
Actualment l’avanç del POUM es troba a exposició pública per tal que tothom qui ho vulgui el pugui consultar i, si ho considera oportú, presentar suggeriments. El document el podeu trobar íntegre a la pàgina web municipal (www.masquefa.cat).

També podeu consultar els planells informatius que s’han instal·lat a l’edifici de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

A més els dies 10 i 17 d’octubre l’equip redactor atendrà a les dependències municipals les persones que vulguin fer consultes particulars.

Un cop estudiats tots els suggeriments que s’estimin, l’Ajuntament actualitzarà el POUM i l’aprovarà inicialment. Posteriorment hi tornarà a haver un procés d’exposició pública durant 45 dies, on tothom podrà presentar les al3legacions que cregui convenient, que després s’estudiaran i es contestaran una per una, per poder redactar posteriorment el document per a l’aprovació provisional. Finalment, aquest document es trametrà a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, que és l’administració que té l’última paraula i la que l’ha d’aprovar de manera definitiva.  Totes les fases del procés són avaluades pels organismes superiors (Medi Ambient, Urbanisme, ACA…), que aniran marcant les pautes per a la redacció del POUM.