L’Ajuntament de Masquefa lliura a totes les persones, comerços i petits industrials que utilitzen la deixalleria municipal un carnet d’usuari que permet controlar la correcta gestió dels residus i el funcionament de l’equipament, a la vegada que permet gaudir d’una bonificació en la taxa de recollida de les escombraries d’acord amb l’ús que es faci de les instal·lacions.

D’aquesta manera, els usuaris que facin entre 8 i 14 usos a l’any de la deixalleria gaudiran d’un descompte del 5% en la factura de la recollida de les escombraries de l’any següent. La bonificació serà del 10% si s’usa la deixalleria 15 vegades o més.

Qui pot demanar el carnet?
El carnet d’usuari de la deixalleria municipal el poden demanar tots els veïns majors d’edat empadronats a Masquefa i els que acreditin un habitatge de segona residència al terme municipal. També els comerços i petits industrials inclosos en el padró de recollida comercial de residus.

Com es pot sol·licitar?
Els interessats podran adreçar-se a la deixalleria municipal de 10 a 15h de dilluns a dissabte, i de 16.30 a 19h de dimarts a divendres, per fer la sol·licitud. Seguidament se’ls lliurarà un carnet per habitatge / família, comerç o petit industrial.

Quina documentació cal aportar?
Cal portar una fotocòpia o original del DNI d’uns dels habitants de l’habitatge, del titular de l’establiment o còpia del rebut de les deixalles.

Bonificacions

Els usuaris del carnet de la deixalleria municipal gaudiran d’una bonificació del 5% en la taxa de recollida d’escombraries que facin entre 8 i 14 usos a l’any de les instal•lacions, i del 10% els usuaris que en facin 15 o més usos.

L’aplicació de la bonificació es produirà en l’exercici següent en funció del número d’entrades comptabilitzades a la deixalleria municipal. Es comptabilitzarà com a única entrada les aportacions realitzades el mateix dia.

No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicats en la via pública (envasos, vidre, paper-cartró, matèria orgànica o rebuig).

No es bonificarà la quota tributària si queden pendents de pagament quotes anteriors.

Per tal de gaudir de les bonificacions, els interessats l’hauran de sol·licitar de forma expressa a l’Ajuntament, abans del darrer dia del mes de febrer de l’any en què hagi de tenir efecte, aportant els justificants de les entrades realitzades, corresponents a l’exercici anterior al de la meritació de la taxa, si s’escau.

El dret a la bonificació per aportacions (entrades) a la deixalleria municipal ha de ser informat prèviament i amb caràcter favorable per part dels serveis tècnics municipals.