MESURA DEL CAMP ELECTROMAGNÈTIC A L’ENTORN DE LA LÍNIA DE 400 kV QUE TRAVESSA LA ZONA URBANA DE MASQUEFA

OBJECTIU DE LES MESURES

A petició del regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Masquefa, Xavier Manuel i Altés, es redacta el present informe per tal de conèixer els valors de camp elèctric i magnètic en diferents punts del municipi propers a la línia de 400 kV que creua el seu nucli urbà. Les mesures es van realitzar en els punts d’interès fixats pel mateix Ajuntament.

DEFINICIÓ DEL MARC VIGENT LEGAL

Les línies elèctriques aèries d’alta tensió necessàries pel transport i la distribució de l’energia elèctrica des dels punts de generació fins els punts de consum es caracteritzen per una tensió determinada i un corrent que varia en funció de la demanda d’energia elèctrica. Aquesta circulació d’energia pels cables de les línies fa que es generin camps electromagnètics al seu voltant.

Amb la informació de què es disposa fins ara, no hi ha evidència científica que confirmi una possible relació causal entre l’exposició a emissions electromagnètiques no ionitzants i l’aparició posterior d’alguna malaltia de tipus greu (a excepció de les radiacions infraroja o ultraviolada, que sí poden desembocar en greus malalties com per exemple el càncer de pell).

Per aquesta raó, existeix una normativa que limita el valor d’aquests camps electromagnètics d’acord a experiències realitzades. El Reial Decret 1066/2001 del 28 de setembre (BOE nº234 del 29 de setembre de 2001) va aprovar el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques, fixant uns valors límit dels camps electromagnètics pel públic en general. S’entén per zones de públic aquelles en les que poden romandre habitualment persones no professionalment exposades a emissions electromagnètiques i que no han rebut informació ni formació específica sobre el tema.

Els valors màxims admesos per aquestes zones per al públic en general són de 5 kV/m pel camp elèctric i 100 μT pel camp magnètic, com a restriccions bàsiques recomanades per l’Associació Internacional de Protecció Radiològica (IRPA) l’any 1990.

RESUM DE RESULTATS

D’acord a la taula 4 i observant els punts on s’han realitzat les mesures en els plànols de l’annex A, només en els punts que es troben sota la mateixa línia, en la franja en què els conductors passen més a prop del terra, s’obtenen valors elevats de camp elèctric. En tot cas, el camp elèctric arriba a valors de l’ordre del 80% del valor màxim permès i el camp magnètic, tant sols al 10%.

Els altres punts d’interès on s’han obtingut valors significativament més elevats que la resta són també sota la mateixa línia, on els conductors passen a una altura elevada, i a cantonada del carrer Alberalla amb el carrer Granollers, on s’hi troba una parcel·la edificada. En aquest cas s’han obtingut valors propers al 30% del valor màxim de camp elèctric i entre el 4% i 8% del camp magnètic màxim permès.

La resta de mesures són inferiors al 5% del valor màxim permès en camp elèctric i magnètic.

CONCLUSIONS

Tots els valors de camp elèctric i camp magnètic es poden considerar segurs atès que les mesures obtingudes són molt inferiors als límits recomanats per la reglamentació vigent i pels organismes internacionals.

Informe Mesures_CITCEA