Sabíeu que si domicilieu el pagament dels impostos gaudireu d’un pagament fraccionat en 2 períodes ?

L’impost de béns immobles (Contribució, IBI)

  • Primer pagament, la primera setmana de juny
  • Segon pagament, la primera setmana de novembre

L’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

  • Primer pagament, la primera setmana d’abril
  • Segon pagament, la primera setmana de juny

Per més informació i per poder domiciliar els vostres pagaments, podeu adreçar-vos a la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:

http://orgt.diba.es/