Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

    Finalitat del tractament:Xerrada ciutadana “Envelliment actiu a Europa: temps de gent valenta”.

    Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)