L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, 14 de novembre, una sessió ordinària del Ple Municipal.

Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

La sessió es retransmetrà en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

S’hi tractaran les qüestions següents:

 Ordre del dia
1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors
-Acta sessió ordinària del ple de 18 de juliol de 2013
-Acta sessió ordinària del ple de 17 d’octubre de 2013
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.
3. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Assabentat al ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013.
5. Aprovació, si s’escau, de l’anul·lació d’obligacions contretes per error.
6. Modificació, si s’escau, del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa. Expedient contractació número 163/2009.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció a favor de permetre polítiques de desenvolupament local i ocupació a l’administració local.

Àrea del Territori
8. Acceptació, si s’escau, de l’ajuda econòmica de la Diputació de Barcelona per finançar l’actuació de la urbanització dels carrers del sector Nord , 1a fase, en el Marc del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
9. Aprovació inicial, si s’escau, del pla d’actuació municipal (PAM) per a incendis forestals.

Àrea de Serveis Personals
10. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura Unesco 2014.
11. Lectura del manifest del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.
12. Aclariment de l’acord adoptat pel ple de la corporació el 9 de maig de 2013 de la modificació del reglament regulador del servei d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
13. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representat de l’Ajuntament de Masquefa a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).

Altres
14. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
15. Assumptes tràmit.
16. Mocions, precs i preguntes.