L’Ajuntament de Masquefa fa públics un seguit de consells respecte a les condicions d’ús i manteniment que cal seguir per millorar la seguretat de les instal·lacions domèstiques alimentades amb gas envasat, principalment amb botelles de butà, atès que aquesta època de l’any és la més procliu a les intoxicacions o incidents ocasionats per un possible mal funcionament d’aquests aparells.

Consells per mantenir en bon estat les vostres instal·lacions:
-A la cuina, comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa. Vigileu que la flama no s’apagui a causa de líquids vessats o corrent d’aire. Si la flama embruta la base de les cassoles és símptoma de mala combustió. Netegeu els cremadors de la cuina de gas amb productes no abrasius.

-En les estufes , comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa. A la nit i quan marxeu de casa tanqueu la clau de pas de la bombona.

-Comproveu el bon estat del regulador i del tub flexible, així com la caducitat que
porten gravada. Les bombones han d’estar sempre en posició vertical.

-Mantingueu les reixetes de ventilació netes i no les obstruïu per permetre la ventilació
cap a l’exterior.

-Quan s’acabi la vida útil de la caldera, cal substituir-la per una de nova que compleixi amb la normativa vigent.

-Les modificacions en les instal·lacions o en els aparells de gas, les ha de fer una empresa instal·ladora registrada.

Advertiments
-La persona propietària o usuària de la instal·lació és qui ha de demanar-ne la revisió.

-Si algú us ofereix fer-ne la revisió, abans de deixar entrar cap persona a casa vostra, demaneu-li primer el nom o NIF de l’empresa i consulteu si està inscrita a Infonorma (http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html)

-No és obligatori que signeu cap contracte de manteniment amb una empresa.

Obligacions

Cuines i escalfadors d’aigua:
-Cada 5 anys, en les instal·lacions alimentades per bombones (butà/propà) i dipòsits a granel de GLP (propà), heu de demanar la revisió de la instal·lació a una empresa instal·ladora.

-El manteniment i la reparació de les instal·lacions i aparells de gas només l’ha de fer una empresa instal·ladora de gas.

-Cal contractar empreses registrades. Les revisions les ha de fer una empresa instal·ladora de gas.

Calderes de calefacció
-La persona propietària o usuària de la caldera té l’obligació de demanar-ne el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.

-Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària, aquest manteniment s’ha de fer cada 2 anys en les calderes estanques i cada any en les calderes atmosfèriques.

Sempre
-Els aparells de gas s’han d’usar i mantenir d’acord amb el manual d’instruccions.

(Consulteu més informació en aquest fulletó)