L’atorgament dels ajuts es dirigeix a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals, aturats de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65 % i persones víctimes de violència de gènere que reuneixin els requisits establerts en les bases. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’octubre.

Per tal d’accedir a la convocatòria d’ajuts econòmics per al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) dirigida a col·lectius específics de Masquefa, les persones interessades a rebre la prestació poden descarregar i consultar la següent documentació:

Requisits per poder sol·licitar els ajuts econòmics

 • Ser subjecte passiu de l’IBI, en la data de meritació de la quota que es concedeix l’ajut.
 • El sol·licitant, i la seva unitat de convivència, ha d’estar empadronat al domicili.
 • Tenir només en titularitat o cotitularitat un habitatge, l’objecte de l’ajut econòmic.
 • No tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui acordada la suspensió.
 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’ Agència Tributària.
 • Acomplir les circumstàncies personals i econòmiques que s’estableixen en la base quarta, segons sigui per unitats de convivència de persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals, aturats de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65 % i persones víctimes de violència de gènere.

Les sol·licituds, que poden presentar-se fins al 30 d’octubre, han d’incloure:

 • Instància expressa, registrada d’entrada a l’Ajuntament de Masquefa o per qualsevol dels mitjans expressats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Còpia autenticada del DNI o NIE vigent de la persona sol·licitant i de totes les persones empadronades al domicili pel qual se sol·licita l’ajut en l’IBI.
 • Volant de convivència del domicili pel qual se sol·licita l’ajut (s’obtindrà d’ofici).
 • Justificant d’ingressos de l’any anterior a la data de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral empadronades al domicili (en el cas d’aturats de llarga durada cal veure documentació específica).
 • Declaració conforme no està incurs, en cap causa establerta en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social i autorització de consulta de les dades fiscals a l’Agència Tributària de cada membre de la unitat de convivència empadronat en el domicili.

La documentació es pot presentar de forma presencial a la recepció de l’Ajuntament, sota cita prèvia. També es pot entregar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament amb certificació digital.

A més, l’Ajuntament informa que aquest ajut no és compatible amb altres subvencions, ingressos o recursos per finançar l’IBI, procedents de l’ Ajuntament o d’altres ens públics.