Les candidatures es poden fer arribar fins el 4 d’agost a la cooperativa ACTUA o a través dels correus electrònics mceliberti@actua.coop i scruz@actua.coop.

L’Ajuntament informa als veïns de l’obertura d’un procés de selecció per cobrir una plaça d’educador/ social i una plaça d’integrador/a social per a l’Espai Socioeducatiu de Masquefa.

Per formar part del procés de selecció és imprescindible una experiència mínima d’un any com a educador o integrador social, pedagog social o psicòleg social. A més, es valorarà l’experiència en centres obert o espais socioeducatius, així com formació en treball per resultats o marc lògic. Les candidatures per participar del procés de selecció ja es poden fer arribar fins el 4 d’agost a la cooperativa ACTUA o a través dels correus electrònics mceliberti@actua.coop i scruz@actua.coop.

Entre les funcions específiques del lloc de treball hi ha:

. Atenció directa al grup de participants
. Rebre i valorar les sol·licituds d’entrada al CO
. Responsable de mantenir la documentació actualitzada: inscripcions, autoritzacions, vacunes, nous telèfons, etc.
. Contacte amb les famílies a l’entrada i sortida del servei.
. Tutories i Pla de Treball amb famílies
. Tutoritzar un grup concret de participants
. Programar activitats a partir dels objectius
. Portar a terme les activitats
. Vetllar per la integració en el grup de cada infant/ adolescent.
. Establir amb cada participant una relació de confiança
. Preparar fitxes didàctiques i material necessari per les activitats
. Registre d’assistència
. Elaborar observacions individuals, informar d’incidències.
. Coordinacions amb la direcció de l’equipament que s’utilitza
. Realitzar reunions de pares i mares.
. Resoldre qüestions del dia a dia i comunicar les rellevants a la coordinadora
. Participar en les reunions del seguiment del servei
. Mantenir contacte amb les famílies per informar i ser informat dels aprenentatges i canvis en el participant
. Seguiment amb el coordinador/a de l’equip Xarxa d´Espais Socioeducatius
. Confeccionar la memòria valorativa del servei (trimestral i anual)
. Mantenir al dia el llistat d’espera per entrada a Espai Socioeducatiu