Fins el divendres, 13 de maig, sou a temps per apuntar-vos a la borsa d’auxiliars administratius. Es farà servir per fer contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins, per a substituir empleats públics amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants, o per atendre necessitats urgents segons les necessitats de l’organització municipal, així com substitucions per vacances, baixes mèdiques, etc…
Aquesta borsa de treball tindrà una vigència d’un any, prorrogable a dos.

Per apuntar-se, cal aportar:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa de 6,00€ al compte corrent: ES08-2100-0241-71-0200007634 o fer el pagament en efectiu a la recepció de la corporació en el moment de presentar la documentació.
– Currículum vitae per a valorar a la fase de concurs.
– Documentació acreditativa dels mèrits que s’al•leguin a efectes de valoració a la fase de concurs.
– Certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C).

Funcions del lloc de treball

– Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts.
– Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels tràmits i expedients de l’àmbit d’adscripció.
– Portar l’agenda del personal tècnic i de les regidories corresponents del servei.
– Registrar la documentació de l’àmbit d’adscripció.
– Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat.
– Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
– Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.
– Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
– Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
– I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Condicions dels aspirants

a. Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici del que disposa l’article 57 de l’EBEP aprovat pel real decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre.
b. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c. Tenir complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima diferent de l’edat de jubilació forçosa per a l’accés l’ocupació pública.
d. Possibilitat d’incorporació immediata.
e. Estar en possessió del títol de graduat en ESO, graduat escolar o formació professional de primer grau.
Els aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
f. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupació o càrrecs públics per resolució judicial per l’accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
g. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi a l’aspirant desenvolupar per si mateix les funcions bàsiques corresponents al lloc de treball d’auxiliar administratiu.

Proves

Totes les proves són eliminatòries i obligatòries.

– 1r exercici: Coneixement de la Llengua Catalana de nivell C i/o equivalent
– 2n exercici: Prova teòrica
– 3r exercici: Prova pràctica
– 4texercici: El període de pràctiques

Més informació, aquí