El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 20 d’abril.

 

 

 

D’acord amb el Reglament 3/1995 de 7 de juny i de conformitat amb el que disposa l’article 101 de la Llei Orgànica de Poder Judicial, l’Ajuntament ha obert la convocatòria per a l’elecció del Jutge o Jutgessa de Pau Titular de la vila de Masquefa. Les persones interessades tenen un termini de vint dies hàbils a comptar des del dimecres 22 de març, un dia després a la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a presentar les seves candidatures.

Les instàncies es poden presentar al Registre general d’entrades de l’Ajuntament de Masquefa, adjuntant el Document Nacional d’Identitat (DNI) i currículum vitae i especificant també l’activitat exercida actualment. Podeu descarregar el reglament dels Jutges o Jutgesses de Pau redactat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.

L’Ajuntament de Masquefa, a més, informa que les persones interessades han de tenir present el que estableix l’article 303 de la LOPJ: “Están incapacitados para el ingreso de la Carrera Judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles”.