L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 20, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de març.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
-Acta sessió ordinària del ple de 13 de febrer de 2014.
-Acta sessió extraordinària del ple de 24 de febrer de 2014.
-Acta sessió extraordinària del ple de 10 de març de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Aprovació provisional, si s’escau, de la derogació de la tarifa segona de l’apartat c de l’annex núm. 1 de l’ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per serveis generals.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació parcial de l’annex 7 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2014.

6. Adjudicació definitiva, si s’escau, de la concessió ús privatiu de domini públic, per a la construcció i explotació d’equipament esportiu: pistes de pàdel, exp. número: 307/2013.

7. Assabentat al ple de la liquidació de la corporació del decret de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2013.

Àrea del Territori
8. Aprovació, si s’escau, de la bonificació de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’exempció de la taxa d’obres. Expedient núm. 03/2014.

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni subscrit el 3 de desembre de 2010 i modificat en data de 14 de desembre de 2011, entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Masquefa amb l’objecte de finançar les obres de construcció del centre de salut a l’esmentada població.

Àrea de Serveis Personals
10. Acceptació, si s’escau, de l’adhesió dels municipis de Rubió, Sant Martí Sesgueioles i la Pobla de Claramunt a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia i modificació de la redacció de l’article i dels estatuts de l’esmentada mancomunitat.

Altres
11. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

12. Assumptes tràmit.

13. Mocions, precs i preguntes.