L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dimecres, 30 de març, el Ple Municipal ordinari. Tindrà lloc a partir de les 19.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

L’acte està obert a tots els masquefins i serà retransmès, en directe, per Ràdio Masquefa (a través del seu dial: 91.6 FM, clicant aquí i al seu canal de YouTube). També el podeu seguir en directe pel Twitter @AjMasquefa gràcies a l’app Periscope, on podeu fer comentaris mentre es desenvolupa el plenari.

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
– Acta sessió ordinària del ple de 18 de febrer de 2016.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, del compliment d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, de la regla de la despesa i del límit de deute amb motiu de l’aprovació del pressupost general per l’exercici 2016.

5. Assabentat al ple de l’informe d’intervenció del marc pressupostari 2017-2019.

6. Assabentat al ple de la corporació del decret de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’ exercici 2015.

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball. Reclassificació de la plaça de secretaria i creació i classificació de les places d’intervenció i de tresoreria.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal del PP en defensa de les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, i en contra de la seva desaparició.

9. Prèvia ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que estableix l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: Aprovació, si s’escau, de la moció per declarar Felip VI persona non grata a Masquefa.

10. Prèvia ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que estableix l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la participació de totes les forces polítiques amb representació en les deliberacions de la Junta de Govern Local.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

11. Adhesió, si s’escau, a la tercera pròrroga de l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01).

12. Aprovació, si s’escau, de la moció envers les males olors provinents de l’abocador de Can Mata I l’ECOPARC4.

13. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa: Modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Masquefa de l’àmbit del pla de millora urbana del ferrocarril i les parcel•les de l’avinguda Can Valls nº4 i 6 i carrer del Corraló nº20 i 22. (urb_pl_pj_2016001).

Àrea d’Atenció a les Persones

14. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud de pròrroga del conveni interadministratiu subscrit el 21 de maig de 2012 entre l’ICASS (ara: Direcció General de Protecció Social (DGPS)) i l’Ajuntament de Masquefa, per a la prestació del servei de 10 places de centre de dia per a gent gran dependent a Masquefa, pel període de 1’1 de gener fins el 31 de desembre del 2017.

15. Prèvia ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que estableix l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: Aprovació, si s’escau, de la moció del grup municipal de CUP contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col•lectiu LGBTI.

Altres

16. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

17. Assumptes tràmit.

18. Mocions, precs i preguntes.