El Maset té els carrers en molt mal estat des de fa temps i no disposa de clavegueram. En els últims anys, el consistori ha invertit més de 600.000 € en els treballs previs, que eren necessaris per poder iniciar les obres de millora, i s’han aconseguit subvencions que permetran rebaixar el seu cost final. L’objectiu és solucionar les importants mancances que té actualment El Maset i millorar la qualitat de vida dels seus veïns.

La proposta de l’Ajuntament és començar el procés d’urbanització aquest 2016, però atès el context econòmic que vivim i el cost de l’actuació, l’alcalde, tal i com es va comprometre, farà una consulta que se celebrarà aquest diumenge 17 de gener, per decidir si el projecte tira endavant.

A continuació us donem tota la informació necessària per poder exercir el dret a vot: us detallem la proposta, en quin termini es farà, el cost que tindrà , qui podrà exercir el vot, quan i a on.

La proposta

Les obres a El Maset consisteixen en la construcció d’una xarxa de sanejament a tota la urbanització. Seran 23.700 metres de canalitzacions. Una part es farà amb un sistema separatiu per aigües residuals i pluvials i l’altre amb un sistema unitari. La decisió d’instal•lar un sistema o l’altre anirà en funció de la longitud i la pendent dels carrers. La nova xarxa s’ha dissenyat buscant, en tot moment, l’equilibri entre els costos de l’actuació i el bon funcionament del sistema de clavegueram, que no dificulti el tractament de les aigües a l’estació depuradora i que eviti el vessament d’aigües residuals a les rieres.

També es renovarà la xarxa d’aigua potable de la urbanització, que actualment es troba en un estat precari degut a la seva antiguitat.

Les voreres dels carrers s’ampliaran, ja que les actuals són clarament insuficients. En total es renovaran 40.300 m2. A més, per facilitar la circulació de les persones amb mobilitat reduïda els passos de vianants es faran a nivell de les voreres, fet que comportarà la disminució de la velocitat dels vehicles que hi circulin, i s’asfaltaran tots els carrers (67.650 m2).

Realització de les obres

Amb l’objectiu de disminuir al màxim les molèsties als veïns durant l’execució de les obres, s’han dividit en 8 sectors que s’aniran executant de forma consecutiva i es preveu que les obres estiguin acabades en 6 anys.

Cost de les obres

El cost de les obres és de 19 € el m2 aproximadament + IVA (el corresponent en cada moment).
El pagament el faran els propietaris de les parcel•les en quotes semestrals durant el període d’obres.
L’Ajuntament de Masquefa tractarà individualment els casos de persones amb greus dificultats per poder pagar el cost de les obres.

La consulta

La pregunta que es realitzarà és:

EL MASET és un sector pendent d’urbanitzar. Un cop finalitzat el procés de reparcel•lació urbanística, manca només acordar l’inici de les obres. Sóc partidari d’iniciar el procés urbanitzador al 2016? (SÍ-NO)

La consulta es farà aquest diumenge, 17 de gener, al local social de El Maset. L’horari de la votació serà de 10 del matí a 6 de la tarda.

La setmana que ve, és a dir, del 18 al 22 de gener, es podrà votar a les dependències municipals d’urbanisme en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i per la tarda dilluns de 17 h a 19 h).

La consulta no té caràcter vinculant, tot i que l’equip de govern de Masquefa es compromet a acceptar el resultat que se’n desprengui, sempre i quan la participació superi el 50%, entenent que els propietaris que no participin a la consulta estan d’acord amb la proposta municipal.

Qui pot votar?

Els propietaris de solars de la urbanització El Maset, siguin residents o no de Masquefa i que hagin de contribuir en el finançament de les obres.
Cada solar tindrà dret a un vot, indistintament de la seva grandària. En cas de cotitularitat del solar, caldrà la compareixença dels dos copropietaris o bé la delegació d’un a favor de l’altre.

No es permetrà delegar el vot, excepte en el cas que la persona acrediti una relació familiar de primer grau o de convivència amb la persona que no pot exercir el vot. En aquest cas, s’haurà d’acreditar la delegació expressa amb un document. Per acreditar la relació familiar de primer grau, caldrà aportar el llibre de família i per acreditar la convivència, s’haurà d’aportar un volant d’empadronament, que emet el propi Ajuntament.

Per poder votar caldrà el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

Per qualsevol dubte sobre el procés, us podeu dirigir al departament d’Urbanisme en horari d’oficina o trucar al regidor d’Urbanisme, Enrique Gómez, al telèfon 635707901.