El Ple de la Corporació en sessió del dia 20 de desembre de 2007 va acordar aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord així com els estatuts del Consorci.

L’anterior acord inicial, així com el text dels estatuts del Consorci, restarà exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període d’exposició pública, que finalitza el dia 4 de març de 2008, sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.