El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha impulsat, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), una línia de finançament per a l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a les entitats i empreses d’aquest sector. L’import total de la línia suma 8 milions d’euros destinats a finançar inversions en actius fixos, circulant, capitalització i/o bestretes de contractes amb el sector públic.

Els principals destinataris d’aquesta línia són les societats cooperatives, les societats laborals així com també les empreses d’inserció i els centres especials de treball.

Pel que fa a la tipologia de préstecs, els destinats a inversions seran entre 30.000 euros i 1 milió d’euros a retornar en un termini de fins a 13 anys, amb dos anys de carència addicionals. Els destinats a circulant seran entre 30.000 i 100.000 euros a 3 anys amb un màxim de 2 de carència addicionals. Els destinats a capitalitzar l’entitat o bé l’empresa tindran un import mínim de 100.000 euros a 8 anys. Pel què fa als préstecs destinats a bestretes seran per l’import màxim del contracte (mínim 30.000 i màxim 300.000 euros), a un any.

L’Institut Català de Finances aportarà els recursos i comercialitzarà la línia. En tots els casos el departament d’Empresa i Ocupació podrà garantir fins al 80% del risc del préstec. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances www.icf.cat

33 milions de finançament per al teixit empresarial
Aquesta línia de finançament de 8 milions d’euros per a l’economia social se suma a les posades en marxa recentment per part del Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant l’ICF, entre les que destaquen la línia de 20 milions d’euros de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços, i la línia de finançament de 5 milions d’euros específica per a les empreses del sector turístic afectades pels danys meteorològics del passat mes de juny al Pirineu.

L’objectiu del Departament d’Empresa i l’Institut Català de Finances pel que fa a aquestes iniciatives és impulsar i facilitar l’accés al finançament del teixit empresarial per tal de contribuir a reactivar l’economia catalana.

Conveni amb Avalis
Per facilitar el finançament a cooperatives i societats laborals, el Departament ha signat també un conveni amb Avalis SGR per tal de facilitar avals financers, tècnics i econòmics a aquestes empreses.

La Generalitat aportarà a aquelles empreses que vulguin subscriure un aval d’aquestes característiques amb Avalis un ajut consistent en el 4% de l’import del préstec per adquirir participacions socials d’Avalis, requisit obligatori per obtenir l’aval