La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables ha concedit a l’Ajuntament de Masquefa dues subvencions, amb un import total d’11.343 euros, per a dur a terme actuacions relacionades amb la promoció i la protecció de la salut i el benestar dels vilatans i vilatanes.

Concretament l’Ajuntament ha aconseguit un ajut de 5.000 euros per a l’eliminació de diverses barreres arquitectòniques al municipi i un altre de 6.343 euros per al finançament del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que l’associació Apinas té en marxa a Masquefa amb el suport de l’Ajuntament. Aquest centre ofereix atenció gratuïta als infants de 0 a 6 anys i a les famílies preocupades per algun aspecte del desenvolupament dels seus fills.

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, constituïda l’any 1988, és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a la qual està adherida l’Ajuntament masquefí. Es tracta d’un moviment municipal que segueix els principis del projecte “Healthy Cities” de l’Organització Mundial de la Salut.

L’activitat de la RECS està dirigida a la promoció i protecció de la salut i del benestar dels ciutadans. Els objectius i línies d’actuació de la xarxa són:

– Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut, que permeti l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament de projectes entre ciutats, amb altres nivells de l’Administració i amb altres organitzacions, per promoure l’acció comuna en la promoció i protecció de la salut.

– Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les relacions intersectorials, necessàries en l’àmbit de la promoció i protecció de la salut.

– Fomentar la col•laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut.

– Ajudar les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de la salut en la comunitat, que puguin servir com a models de bona praxi, i concretament el diagnòstic i els plans de salut.

– Establir criteris d’avaluació i indicadors unificats que permetin avaluar les actuacions de la promoció i protecció de la salut i l’acreditació de la qualitat de la seva execució.

– Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les actuacions de promoció i protecció de la salut.

– Mantenir contactes amb altres projectes de ciutats saludables al nostre país, en altres països i amb les xarxes nacionals, així com amb la Xarxa Europea.

– Difondre la informació rellevant sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, les Xarxes Autonòmiques i la Xarxa Europea.

Són membres de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables totes les entitats locals de l’estat integrades a la FEMP que, com el cas de l’Ajuntament de Masquefa, hagin elaborat una anàlisi de situació i un pla de salut per al municipi.