L’Ajuntament de Masquefa recorda als propietaris de parcel•les i terrenys que tenen l’obligació legal de mantenir-los nets i en condicions i que l’incompliment d’aquesta obligació comporta importants sancions econòmiques.

L’abandonament de les parcel•les i l’acumulació de vegetació i brutícia pot convertir-les en un important focus d’infeccions i comportar l’aparició d’animals com ara rates o serps. L’abandonament de les parcel•les i terrenys pot constituir també un focus d’incendis durant tot l’any, fent-se potencialment perillós durant els mesos d’estiu. A tot això cal sumar les molèsties que l’abandonament de les finques provoca als veïns, residents habituals o no, d’altres parcel•les properes per la mala olor o les plagues d’insectes, entre altres.

L’Ajuntament de Masquefa, i segons la legislació urbanística vigent a Catalunya, recorda als propietaris de les finques que estan obligats a mantenir-les sempre, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les degudes condicions de seguretat, salubritat i decòrum, retirant la mala herba i escombraries, si és que n’hi ha.

Els vilatans que no compleixin la normativa són requerits a netejar les parcel•les pels tècnics de l’Ajuntament, que realitzen revisions periòdiques. En cas d’incompliment s’imposen multes de fins a 1.000 euros quan es tracta del primer incompliment, d’entre 1.001 a 2.000 euros si es tracta del segon incompliment, i de 2.001 a 3.000 euros si es tracta del tercer o successius incompliments.