L’actual situació de crisi provoca que algunes famílies no puguin fer front al pagament dels subministraments bàsics de la llar, entre aquests el de l’aigua i el clavegueram. Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Masquefa ha establert bonificacions en la factura del consum d’aigua i la taxa de clavegueram per a les famílies amb menys recursos.

Poden acollir-se a aquestes ajudes –sempre prèvia valoració per part dels professionals del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament- les persones empadronades al municipi que acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social i amb manca de recursos econòmics per fer front a les despeses de la llar. L’import de la bonificació serà l’equivalent al consum del bloc 1 de la tarifa de l’aigua i la taxa de clavegueram. Els beneficiaris hauran de pagar la part no bonificada de la factura.

Requisits
Les persones sol·licitants d’aquestes prestacions han de reunir els requisits següents:

-Estar empadronat a l’adreça del contracte de subministrament d’aigua al municipi de Masquefa
-Ser el titular del contracte de subministrament d’aigua
-Que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de convivència sigui inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que aquest any 2014 és de 7.967,73 euros anuals / 569,12 euros mensuals, en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Per a beneficiar-se d’aquesta tarifa social els interessats han d’adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, mitjançant registre d’entrada, acreditant els requisits. Serveis Socials s’encarregarà d’avaluar la situació de les famílies sol·licitants.

L’ajut tindrà una durada de 6 mesos, que correspon a dos trimestres de facturació i que caldrà renovar en els períodes corresponents.

El termini per sol·licitar els ajuts serà de l’1 al 15 de desembre per al primer semestre, i de l’1 al 15 de maig per al segon semestre. Com a excepció, en aquesta primera convocatòria d’ajudes s’allargarà fins al 30 de juny.