L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 17, la sessió ordinària del Ple municipal corresponent al mes de setembre. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93) i serà retransmès en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
– Acta sessió extraordinària del Ple d’ 1 de juliol de 2015.
– Acta sessió ordinària del Ple de 30 de juliol de 2015.
2. Assabentat de la correspondència de tràmit i decrets de l’alcaldia.
3. Despatx de l’alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació
4. Assabentat al Ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel segon trimestre de l’exercici 2015.
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant de l’Ajuntament de Masquefa a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
6. Aprovació, si s’escau, del nomenament del representant de l’Ajuntament de Masquefa a la Comissió de Seguiment del Servei de Centre de Dia municipal de Masquefa.
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.
8. Aprovació, si s’escau, dels comptes generals de l’Ajuntament de Masquefa corresponents a l’exercici 2014.
9. Aprovació, si s’escau, de la delegació de la modificació i gestió del contracte de la prestació de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals, expedient núm. 32/2011.
10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PP per a la defensa de l’Estat de dret i la cohesió d’Espanya.

Àrea del Territori i Sostenibilitat
11. Adhesió, si s’escau, a l’acord marc de subministrament de Gas Natural destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
12. Aprovar, si s’escau, la cessió del domini de l’entitat núm. dos, de l’edifici situat al carrer Rogelio Rojo amb Av. Catalunya, 5, del bé patrimonial, de titularitat municipal, per cedir-lo al Servei Català de Salut, per destinar-lo a Àrea Bàsica de Salut.

Àrea d’Atenció a les Persones
13. Aprovar, si s’escau, la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats.
14. Aprovar, si s’escau, la moció del grup municipal del PSC, en suport als treballadors i treballadores de l’empresa INOVYN-SOLVAY davant les previsibles conseqüències derivades de la decisió del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
15. Aprovar, si s’escau, la moció que presenten el grup municipal Socialista i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de Masquefa, de suport a la creació de la prestació <

Altres
16. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
17. Assumptes tràmit.
18. Mocions, precs i preguntes.