L’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en el Ple ordinari celebrat el 10 de juliol, una resolució de suport a l’acte pel dret a decidir dels càrrecs electes locals de Catalunya que se celebraria, dos dies després, a Girona. Aquest acte en favor del dret a decidir del món local va tenir lloc en el marc de les Jornades Catalunya Dignitat i Llibertat, organitzades conjuntament per El Punt Avui, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència –de la qual l’Ajuntament de Masquefa és membre fundador- i l’Associació Catalana de Municipis.

La resolució aprovada recorda que els Ajuntaments “són la representació més genuïna, a escala local, de la voluntat popular” i que, conscients d’aquesta representació, “sempre han tingut un paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat reiteradament el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a nació”. Per això, els Ajuntaments es comprometen a la celebració de la consulta i a facilitar-ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el Parlament de Catalunya.

El text es va aprovar amb 10 vots a favor -els 8 de l’equip de govern de Convergència i Unió, més el d’Esquerra i el del regidor no adscrit David Minoves-, 1 abstenció -la de Progrés Municipal (PSC-APM)- i els 2 vots en contra del Partit Popular i Força Masquefa.

Modificació del conveni pel finançament del nou CAP
En la sessió plenària també es va aprovar la modificació del conveni de col·laboració que l’any 2010 van signar l’Ajuntament de Masquefa, el Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut per al finançament del nou Centre d’Assistència Primària (CAP), per tal d’adequar-lo al cost real que finalment ha comportat aquesta inversió: 2.264.996,27 euros. Aquesta xifra representa un augment de 141.059,33 euros respecte a la inversió prevista inicialment, variació que ha estat motivada per l’increment que ha experimentat l’IVA des del moment de l’adjudicació de l’obra fins a la seva finalització, i també pel canvi en el sistema de climatització de l’equipament que va sol·licitar el CatSalut.

D’aquesta manera l’Ajuntament –que es va fer càrrec de la construcció del centre de salut mitjançant l’empresa municipal Masquefa Impulsa, i en va avançar els diners a la Generalitat- es garanteix el cobrament de tota la inversió realitzada. La Generalitat reintegrarà aquests 141.059,33 euros pendents aquest mateix any 2014.

El punt va obtenir els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM), PP, ERC i el regidor no adscrit, i l’únic vot en contra de FM.

Aprovació del compte general del 2013
D’altra banda, el Ple va aprovar desestimar l’al·legació que el regidor de Força Masquefa, Juan José García Mora, havia presentat al compte general de l’Ajuntament corresponent al 2013 (per no contenir cap argumentació relacionada amb el contingut del compte general) i va donar el vistiplau a l’esmentat compte.

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2013 amb números positius i complint tots els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera del govern de l’Estat. L’exercici es va saldar amb un superàvit (capacitat de finançament) d’1.004.635,11 euros, un resultat pressupostari (diferència entre ingressos i despeses) positiu de 372.211,05 euros, i un romanent de tresoreria de 2.244.259,54 euros. Durant l’any passat l’Ajuntament també va amortitzar crèdits per import de 737.000 euros (182.037 dels quals de manera anticipada) i va reduir l’endeutament fins a situar-lo per sota del 75%, xifra que queda molt lluny de la ràtio màxima d’endeutament legalment permesa a les administracions (110%).

El punt va prosperar amb els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM), ERC i el regidor David Minoves, l’abstenció del PP i el vot contrari de FM.

Sol·licitud del canvi de destí del romanent de dues subvencions del PUOSC
A més, el Ple Municipal va aprovar sol·licitar a la Generalitat que l’Ajuntament pugui destinar a les futures obres d’urbanització del carrer Pujades i els vials adjacents els diners sobrants de dues subvencions del PUOSC que va rebre l’any 2012 per fer el parc urbà de la Font del Roure i per urbanitzar els carrers Font del Roure i Concepció i el Passatge Magarola. Aquestes dues inversions es van saldar amb un romanent de 186.173,85 euros.

Masquefa tenia compromesa, per a aquest 2014, una subvenció del PUOSC de 250.000 euros per al carrer Pujades, però de manera sobrevinguda la Generalitat ha acordat que els Ajuntaments no podran destinar aquests ajuts a inversions. Amb la petició de destinar-hi els 186.173,85 euros de romanent dels PUOSC del 2012, el Consistori aconseguirà compensar, en bona part, aquest canvi de criteri del Govern, i podrà executar l’obra del carrer Pujades, a la qual hi sumarà d’altres recursos municipals.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, l’abstenció de PM (PSC-APM), PP, Esquerra i David Minoves, i el vot contrari de FM.

L’Ajuntament accepta el posicionament del Tribunal de Justícia de la UE
Finalment, el Consistori també va acordar aplanar-se en els recursos contenciosos administratius interposats per les operadores de telefonia mòbil Telefónica Móviles España i France Telecom España contra l’Ordenança municipal reguladora de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local, relatius a l’exercici 2011.

Com molts altres Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, el de Masquefa va decidir incloure una taxa per l’ocupació o aprofitament especial del domini públic local per part de les operadores de telefonia mòbil. Fins aleshores els Consistoris cobraven només impostos en aquest sentit per la telefonia fixa. Ara els Ajuntaments han decidit aplanar-se (és a dir, donar la raó) a les companyies demandants arran del posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que s’oposa a l’aplicació d’aquesta taxa, malgrat que anteriorment havia estat avalada per altres administracions de justícia.

Van votar-hi a favor CiU, PM (PSC-APM) i el regidor David Minoves, mentre que PP i ERC es van abstenir, i FM va formular el seu vot contrari.

(Escolteu l’àudio íntegre del Ple)