L’Ajuntament ha liquidat el pressupost municipal del 2012 amb un resultat positiu de 2.406.711,23 euros en romanent de tresoreria, i complint el pla d’ajust que va haver d’aprovar per acollir-se al crèdit del govern central per pagar proveïdors.

El Consistori aconsegueix tancar un exercici amb números positius per primera vegada des del 2006. Aquell any, encara en bonança econòmica, l’anterior equip de govern del tripartit liderat pels socialistes havia liquidat el pressupost municipal amb un romanent de tresoreria de només 891,63 euros, en una època on la majoria d’Ajuntaments tenien romanents positius molt elevats, i tampoc no va deixar cap provisió per a insolvències (diners reservats per a fer front a eventuals impagaments d’altres administracions o vilatans).

Aquesta falta de previsió i de recursos a la caixa van obligar el govern de CiU a afrontar a partir del 2007 la crisi sense disposar de cap coixí econòmic. En canvi aquest 2012 s’ha tancat no només amb el romanent de tresoreria positiu de 2.406.711,23 euros sinó també amb una provisió d’insolvències de gairebé 700.000 euros més (concretament 694.795,42).

Reducció de l’endeutament
La liquidació del pressupost del 2012 també indica que el deute acumulat a 31 de desembre passat era de 6.528.064,42 euros, el 84,6% del pressupost ordinari. Aquesta xifra queda molt lluny de la ràtio màxima d’endeutament legalment permesa a les administracions, que és del 110%.

Bona part del deute, concretament 2.374.185 euros, correspon al crèdit al qual s’ha acollit l’Ajuntament per pagar proveïdors. La sol·licitud d’aquest crèdit ha estat necessària pel pràcticament nul romanent de tresoreria que va heretar el govern de CiU (els només 891,63 euros del 2006), a diferència d’altres ajuntaments que van aprofitar l’època de bonança per generar grans romanents. També per l’excepcionalitat d’una crisi que ha fet que fallessin alguns ingressos i que s’acumulin els impagaments per part d’altres administracions.

Descomptat aquest pla per pagar proveïdors, el deute viu (corresponent a préstecs demanats per a inversions fetes) és de 4.153.879,42 euros, equivalent a una ràtio d’endeutament del 53,84%. D’aquesta manera, fins i tot s’ha aconseguit reduir el percentatge d’endeutament respecte a abans de la crisi (l’any 2006 era del 66,68%) malgrat encadenar sis anys d’una recessió sense precedents i, a més, havent fet importants inversions a Masquefa. En aquest període, per exemple, s’han fet realitat equipaments com el Centre Tecnològic Comunitari, la nova Biblioteca, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, l’ampliació del consultori i la construcció del nou CAP, el Centre de Dia, el nou camp de futbol, el nou institut, la llar d’infants de La Beguda o el Casal de Joves, entre altres.

El resultat positiu en la liquidació del pressupost del 2012 confirma que el doble exercici que ha fet el govern de CiU els darrers anys (ajust de la despesa i consecució d’importants ingressos addicionals) ha permès arribar a l’estabilitat i la tranquil·litat financera, mantenint i millorant els serveis a les persones, prioritzant la despesa social i pagant els proveïdors en els terminis establerts, tot això sense haver incrementat els impostos i les taxes més enllà de l’IPC.