Emergència per sequera

L’alcalde de Masquefa, Roger Vàzquez, ha dictat un ban en què s’estableixen mesures restrictives de l’aigua per fer front a la fase de preemergència per sequera en la qual es troba la Vila.

La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se; de fet, vivim l’episodi més greu de sequera dels darrers anys per l’absència de pluges abundants que ha fet buidar els principals embassaments del país, que es troben sota el llindar del 17% de la seva capacitat total.

A principis d’any, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret Llei per protegir els abastaments d’aigua, i va declarar l’excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat i en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga.

El novembre de 2023, l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar la declaració del nou escenari de preemergència, en què s’estableix com un pas previ a la declaració de l’emergència per apel·lar a l’estalvi i allunyar l’impacte de les mesures més restrictives. 

És per aquest motiu que l’alcalde de Masquefa, Roger Vàzquez, i amb el consens unànime de l’equip de govern, ha dictat un ban en què s’estableixen mesures restrictives de l’aigua per fer front a situació de preemergència per sequera en la qual es troba Masquefa.

Mesures restrictives

La declaració de l’Agència Catalana de l’Aigua del nou escenari de preemergència per sequera comporta les restriccions d’aigua en els usos urbans següents: 

– Volum màxim d’aigua per habitant i dia

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 210 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

Això no vol dir que cada veí pugui gastar aquesta quantitat d’aigua, sinó que aquest valor correspon a la mitjana de consum tant per als usos domèstics com els econòmics, municipals o no mesurats. De fet, el consum domèstic s’hauria de situar al voltant dels 100 litres per habitant i dia, segons recomana l’OMS.

– Piscines

No es poden omplir les piscines dels habitatges unifamiliars.

Es pot fer el primer ompliment de les piscines d’ús públic i també de les d’ús privat comunitàries, si són de nova construcció o si s’han fet obres de rehabilitació.

Es poden omplir i reomplir les piscines desmuntables instal·lades a centres educatius, amb capacitat de menys de 500 litres.

-Reg de jardins i zones verdes

Està prohibit regar zones verdes i jardins tant públics com privats.

Només es podrà regar per garantir la supervivència d’arbres i plantes si es fa amb sistema gota a gota o regadora, i en l’horari de 20h a 8h.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos. Només es poden regar mínimament els camps destinats a la pràctica federada d’esport, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes.

-Neteja

Es prohibeix la neteja, amb aigua potable, de carrers, claveguerams, paviments, façanes i similars, siguin públics o privats, excepte si hi ha un risc sanitari o per a la seguretat viària.

Es prohibeix la utilització d’aigua per eliminar la pols o i matèria en suspensió a l’aire.

Només es poden netejar els vehicles als establiments comercials dedicats a aquesta activitat, sempre que tinguin sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests, només es poden netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula, utilitzant esponja i galleda.

-Fonts i similars

No es poden omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

-Granges d’animals

L’ús d’aigua en granges procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.

Per a més informació relativa a les restriccions, clica aquí. 

 

Inversió en la millora de la xarxa

L’Ajuntament destinarà en els pròxims mesos 468.996 € en l’execució d’unes obres de millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa, atès que té diversos trams problemàtics, on s’acumulen el gruix d’avaries i afecta directament el rendiment de la xarxa, que ara mateix se situa entorn del 52%.

Les actuacions se centraran en la renovació de canonades en diferents sectors –principalment als barris de Can Quiseró (als carrers Montseny, Cadí, Ordal i Pirineus) i de Can Parellada (als carrers Bruc i Bosc)– i en la modificació de la vàlvula reguladora del Maset.

Ordenança sobre l’estalvi d’aigua

Ahir, dilluns, la Junta de Govern Local va elevar a consulta pública la redacció d’una ordenança municipal d’usos de l’aigua en situació de sequera, que previsiblement podria dur-se a aprovació inicial del plenari municipal en la sessió del mes de gener, té l’objectiu de vetllar per l’estalvi eficient i per l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és.

Com és obvi, l’objectiu de la normativa no pot assolir-se tan sols amb l’aprovació de l’ordenança, però sí que establirà les prioritats entre les diverses accions a prendre, jerarquitzades de manera que, sense complir les bàsiques, les més avançades perden part de l’efectivitat o resulten simplement irrellevants.

L’ordenança inclourà un epígraf de règim sancionador per als usuaris que superin el volum màxim per habitant i dia establert per l’Agència Catalana de l’Aigua per a cada escenari. A dia d’avui fixat és de 210 l/hab/dia. 

Comissió municipal de la sequera

Amb l’objectiu de coordinar i avaluar les accions necessàries per fer front als reptes de la sequera i garantir la sostenibilitat hídrica de la Vila, abans d’acabar l’any es constituirà la “Comissió municipal de la sequera”. Estarà formada per diferents actors que intervenen en la gestió de l’aigua a Masquefa, i liderada per la regidoria d’Acció Climàtica de l’Ajuntament.

Poster Preemergència per Sequera