L’Ajuntament de Masquefa ha aconseguit una subvenció de 30.000 euros del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat per a la redacció del Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM). En aquesta mateixa convocatòria d’ajudes el Govern català ha concedit també a Masquefa un ajut de 7.795 euros per a l’elaboració d’un catàleg de masies, i 10.000 euros per a la redacció d’un catàleg de béns a protegir.

Aquests ajuts de la Generalitat pretenen fomentar el planejament en els municipis per a millorar-ne les condicions urbanístiques i al mateix temps garantir-ne un desenvolupament sostenible.

El Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) prioritza i programa les accions de planejament que s’han de desenvolupar a llarg dels sis anys vinents en el municipi. Conté les polítiques municipals en l’àmbit del sòl i l’habitatge, amb les previsions i compromisos que es volen assumir pel que fa a la reforma i la millora urbanes, els equipaments i la generació d’activitat econòmica. El PAUM és un complement del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), actualment en fase de redacció.

D’altra banda, el catàleg de masies permetrà comprovar l’estat, classificar, protegir i estudiar els possibles aprofitaments i usos de la quinzena de cases d’aquestes característiques que hi ha a Masquefa. Se’n farà un inventari fotogràfic de les masies i una fitxa de cadascuna amb les característiques tècniques.

En el catàleg de béns públics classificarà el patrimoni arquitectònic i els espais públics, com ara places, fonts, racons i paratges naturals amb l’objectiu de protegir-lo.