El Consell Comarcal de l’Anoia ha obert el termini per a presentar les sol•licituds per als ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2016-2017. El període va començar el 21 d’abril i acabarà el 17 de maig.

L’objectiu d’aquestes beques és ajudar les famílies de l’Anoia, amb fills en edat escolar, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària i que tinguin dificultats socials i/o econòmiques, als quals no correspongui la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei.

Requisits

Per poder optar a aquests ajuts cal ser usuari del servei de menjador, cursar segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics de la comarca de l’Anoia, i no gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2015 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats de consum que es detalla continuació:

– Primer adult (sustentador principal): 9.767,40€
– Segon adult (sustentador principal): 3.906€
– Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 1.953€
– Per cada nen de la unitat familiar: 1.465€

Documentació obligatòria i on presentar-la

Imprès de sol·licitud, certificat del centre educatiu, volant de convivència actual del domicili on resideix l’alumne, fotocòpia del DNI/NIF i fotocòpia del llibre de família

En determinats casos també cal presentar documentació suplementària.

Les famílies han de presentar la seva sol·licitud al centre educatiu de l’alumne, que les traslladarà al Consell Comarcal, l’ens que s’encarrega de la gestió d’aquestes beques.

Més informació, aquí