La Generalitat de Catalunya ha ampliat el termini de sol·licituds de la Línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços. Les persones interessades poden presentar sol·licituds fins al 27 de febrer vinent, mitjançant el web de l’Institut Català de Finances, on trobareu també tota la informació sobre aquesta línia de finançament. La data límit per a la formalització del préstec queda fixada per al 21 de maig.

Aquesta línia permet finançar préstecs o lísings tan per a inversió com per a circulant. El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat assumeix un 70% del risc de l’operació, de manera que es facilita l’accés al préstec. La línia es comercialitza mitjançant el Banc de Sabadell i CaixaBank.

Condicions financeres
-Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per sol·licitant.
-Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
-Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial de fins al 5,75%.
-Comissions: d’obertura del 0,50%.
-Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

(Més informació i presentació de sol·licituds)