El termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer a joves fins a 36 anys s’inicia el 28 de setembre a les 09 h i acaba el 7 d’octubre a les 15 h. El tràmit es pot formalitzar telemàticament aquí.

L’Ajuntament de Masquefa informa que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys, i que, a més de complir els requisits que s’estableixen, siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

Imports màxims de lloguer mensual o preu de cessió

L’import màxim de lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 300 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. Excepte en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

Requisits dels sol·licitants

 • Tenir la residencia legal a Catalunya  i una edat de 36 anys o menys.
 • Font regular d’ingressos amb rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).
 • Ser arrendatari o cessionari qualitat de cessionari de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC.
 • La renda mensual de lloguer o preu de cessió s’ajusti als imports que es fixin en la convocatòria.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en entitat financera.
 • Fer el pagament de la renda mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003.
 • Complir amb les obligacions tributàries.

Ingressos

Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). D’acord amb l’apartat 1 de la base reguladora 5 de l’annex de la Resolució DSO /2763/2022, de 13 de setembre de 2022, (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022), el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.