El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei:

  • L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador.
  • La neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.

Qui ho pot demanar?:

  • Persones en situació de dependència reconeguda segons la llei 39/2006 per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD)
  • Persones en situació de de risc o de vulnerabilitat temporal, que requereix una actuació urgent o una intervenció temporal per evitar el deteriorament segons valoració de l’equip tècnic de serveis socials.
  • Persones i/o famílies en situació de risc social segons valoració de l’equip tècnic de serveis socials