Lloguer

Estan disponibles per a les persones de 36 a 64 anys.

El Govern de la Generalitat obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió dhabitatge o habitació per a lany 2024.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d’abril i finalitza el 10 de maig, ambdós inclosos.

La sol·licitud sha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. Sha dadreçar a lAgència de lHabitatge de Catalunya, ha danar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora i es pot presentar:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer). Per a demanar-la, cal disposar de la identificació digital IdCATmòbil.
  • A les oficines del Consell Comarcal, amb cita prèvia.
  • A la seu de lentitat titular o administradora de lhabitatge, en els casos de llogaters dhabitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • A lAgència de lHabitatge de Catalunya.

Trobaràs més informació a habitatge.gencat.cat