L’Ajuntament posa a disposició dels veïns una enquesta per a conèixer quina és la valoració que fan dels serveis municipals i identificar aquells aspectes que cal reforçar per a garantir una millor atenció.

L’Ajuntament de Masquefa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha començat a treballar en la redacció de les cartes de serveis dels diferents serveis municipals; començant per les de l’OAV (Oficina d’Atenció al Vilatà) i el CTC (Centre Tecnològic Comunitari).

En aquest sentit, per a nodrir la carta de serveis amb les aportacions i la visió de la població i poder millorar així l’atenció que s’ofereix als veïns, el consistori posa a disposició de tots els masquefins una enquesta per a conèixer de primera mà quina és la seva opinió sobre el funcionament actual de l’OAV i del CTC.

El qüestionari és de caràcter anònim i es podrà respondre durant un període de 15 dies. Així, amb aquest formulari es podran conèixer les expectatives i necessitats, i aquells aspectes de la prestació del servei que les persones usuàries considerin importants i aquells que s’han de millorar. Amb el buidatge dels resultats de les enquestes s’acabaran de redactar els compromisos de qualitat; i les cartes i els resultats es publicaran al portal de transparència de l’Ajuntament.

L’enquesta es pot respondre de forma telemàtica a través dels següents enllaços:

A més, aquesta enquesta també es podrà respondre de forma presencial al CTC i a l’OAV; i en els diferents serveis municipals també s’habilitaran cartells amb un codi QR que es podrà escanejar per a respondre l’enquesta per via telemàtica.

Què és la carta de serveis?

La carta de serveis és un document que incorpora els compromisos de qualitat que adquireix l’Ajuntament en les prestacions que ofereix a la població. Per aquest motiu, s’incorpora un apartat de compliment de compromisos on es fa constar el resultat del servei amb una avaluació periòdica. La carta de serveis és un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent; i també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

La carta de serveis respon a una voluntat de millora contínua en l’exercici de les competències que té l’Ajuntament. En definitiva, és una eina de transparència i un compromís per millorar la gestió i la qualitat dels serveis que prestem. La carta de serveis consisteix en un quadre que recopila les dades següents dels serveis i subserveis:

  • Compromisos de qualitat.
  • Indicadors que s’utilitzen per mesurar els compromisos.
  • El compromís de servei que es vol assolir.
  • Els resultats de l’últim període.
  • El grau d’assoliment que representa respecte el compromís de servei.
  • Periodicitat (en cada cas s’especifica si és anual, semestral, de curs acadèmic o altre).
  • Aclariments (si cal).

L’assoliment dels compromisos de la carta de serveis es mesura mitjançant uns indicadors. El grau d’assoliment mesura el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu. Per mesurar el grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis s’utilitzen enquestes.