TRÀMITS

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.
Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.  

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Cal aportar:

La instància genèrica online permet adjuntar qualsevol document que considereu necessari per completar la informació que exposeu.

En el cas de tramitació presencial, podeu descarregar el model d’instància genèrica aquí.

 

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general 

 

Canals de tramitació:

 

Opció 1:  Telemàticament

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93 el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Queixes, suggeriments i propostes

Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l’estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l’organització.

Una queixa és aquella informació que presenta la ciutadania per posar en coneixement de l’Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, i tinguin com a objectiu la seva correcció.

Un suggeriment o proposta és l’aportació formulada per la ciutadania destinada a millorar la prestació o la qualitat d’un servei de competència municipal o de les entitats que depenen de l’Ajuntament, ja sigui en l’àmbit organitzatiu o funcional.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Cal aportar:

Podeu adjuntar qualsevol document que considereu necessari per completar la informació que exposeu.

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93 (temporalment a CTC – Av. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Dret accés informació pública

Accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública què disposa l’Ajuntament.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quina informació pÚblica puc demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ podeu penjar la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Sol·licitud ajut econòmic estudis postobligatòris 21-22

Sol·licitud ajuts econòmics per a estudis postobligatoris 21-22

Ajuts econòmics per sufragar les despeses generades en la realització d’estudis postobligatoris, per a les persones residents a Masquefa. Amb aquests ajuts, l’Ajuntament de Masquefa vol fomentar la formació postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer possible el principi d’Igualtat d’oportunitats.

Més informació, Departament de Joventut

joventut@masquefa.cat

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Beneficiaris: Estudiants residents a Masquefa que cursin estudis oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxillerat (BTX), ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.

 

Termini:

Obert fins 31 de maig

Cal aportar:

 • Documentació obligatòria:
  • Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2021 i l’informe de vida laboral actualitzada de tots els membres de la unitat familiar.
  • Només en els cas de no tenir obligació de fer la declaració de renta, caldrà presentar alguna de les següents documentacions:
   • Si s’està treballant: Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l’empresa 2021 (sol·licitar-ho a la mateixa empresa).
   • Si s’està actualment a l’atur: Informe de vida laboral actualitzat + certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep, o no alguna prestació.
   • Si no s’ha treballat mai: Només caldrà presentar el certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep, o no alguna prestació.
  • En el cas que en el volant col·lectiu d’empadronament hi constin pensionistes:
   • Certificat de pensió emès per l’ INSS
  • En cas de separació o divorci:
   • Sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri l’ import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. I en cas d’incompliment, còpia de la corresponent denúncia.
  • Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal d’acreditar la situació econòmica de la unitat familiar
 • Documentació referent a la informació acadèmica i familiar del sol·licitant:
  • Fotocòpia del certificat o justificant de matrícula del curs 2021-2022: expedit pel centre, que acrediti les assignatures matriculades, la càrrega lectiva de cada una, i l’import de la matrícula.
  • Fotocòpia del justificant de pagament dels imports que fixi la matrícula.
  • Volant col·lectiu d’empadronament (aquest document es tramita a la recepció de l’Ajuntament).
 • Documentació no obligatòria
  • Discapacitat dels membres de la Unitat familiar de més del 33%
   • Fotocòpia de la resolució oficial o de la targeta de la discapacitat.
  • Situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar
   • Fotocòpia de la resolució de reconeixement de dependència.
  • Família nombrosa o monoparental
   • Fotocòpia carnet vigent acreditatiu.

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la sol.licitud de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Localitzeu, escanegeu i guardeu al vostre ordinador/tauleta/mòbil tota la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

 

Si teniu dubtes de com fer-ho, el CTC disposa d’un servei de suport per la realització de tràmits. Necessari demanar cita prèvia a ctc@masquefa.net o trucant al 93 772 78 28.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial

 Ompliu i aporteu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (situada al Centre Tecnològic Comunitari – CTC Avda. Catalunya, 62.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia aquí

Convocatòria d’ajuts a les famílies de de I0 (P0) i I1(P1) usuàries del servei de menjador de l’Escola Bressol Municipal la Baldufa, pel curs 2022-2023.

Entre l’1 i el 14 de juliol de 2022, ambdós inclosos, es poden presentar les sol·licituds telemàticament a través del portal de tràmits.

Aquests ajuts tenen per objectiu minorar el cost del servei de menjador per a aquelles famílies que a més de fer front a la despesa d’escola bressol, necessiten d’aquest servei complementari, per tal que la despesa total que hagin de suportar no sigui tant costosa.

El Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, assumirà la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies del tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d’infants municipals, a partir del curs 2022-2023. Davant la gratuïtat de l’escolarització per a les famílies amb infants a I2, l’Ajuntament de Masquefa estima que l’objectiu dels ajuts de menjador, de reduir la despesa de les famílies que han de fer front a escolaritat i necessiten el servei de menjador, no és aplicable a les famílies amb infants a I2; i que els recursos destinats a les beques de menjador s’han de destinar a les famílies de I0 (P0) i I1(P1) que utilitzen aquest servei i per les que encara no és gratuïta l’escolaritat. En cas que alguna família d’Infantil 2 valori necessari rebre ajut per a fer front a la despesa del servei de menjador, s’ha de posar en contacte amb Benestar Social de l’Ajuntament.

Per qualsevol dubte o qüestió relacionada, cal adreçar-se a la Regidoria d’Educació a través del telèfon 93.772.50.30 extensió 8, o per correu electrònic a educacio@masquefa.net

La informació necessària per a la presentació de la sol·licitud d’ajut la trobareu aquí:

Ajuts IBI

Convocatòria d’ajuts pel pagament de l’Impost de Béns Immobles dirigits a col•lectius específics de Masquefa per a

l’exercici del 2022.

L’atorgament dels ajuts es dirigeix a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals, aturats de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i persones víctimes de violència de gènere que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Segons les condicions establertes a les bases, es pot obtenir un ajut d’un 80% en la quota de l’impost amb un màxim de 800,00.-€, o bé d’un 40%, amb un màxim de 400,00.-€

El termini està obert fins el dia 31 d’agost de 2022.

Qui pot sol•licitar aquest tràmit:

a) Majors de 65 anys o pensionistes.
b) Famílies monoparentals.
c) Aturats de llarga durada.
d) Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65%.
e) Persones víctimes de violència de gènere.

Documentació que cal aportar amb la sol•licitud:

Documentació comuna per a tots els col•lectius:

Formulari de sol•licitud.
 Fotocòpia autenticada del DNI o NIE vigent de la persona sol•licitant i de totes les persones empadronades al domicili pel qual es sol•licita l’ajut en l’ IBI.
 Certificat emès per l’entitat bancària, fotocòpia de la llibreta o rebut on consti el número de compte corrent on es desitja percebre l’ajut, així com el seu titular.
 Volant de convivència del domicili per el qual es sol•licita l’ajut econòmic (s’aportarà d’ofici).
 Justificant d’ingressos de l’any anterior a la data de la sol•licitud de la persona sol•licitant i de totes les persones en edat laboral empadronades al domicili (en el cas d’aturats de llarga durada cal veure documentació específica).

Documentació específica per a: a) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència de majors de 65 anys o pensionistes

– Certificat d’ingressos de l’Administració corresponent (Institut Nacional de la Seguretat Social / Generalitat de Catalunya) de l’any anterior a la convocatòria dels ajuts de totes les persones en edat laboral empadronades al domicili.

Documentació específica per a: b) Ajudes per domicilis d’unitats familiars de famílies monoparentals

– Fotocòpia autenticada del carnet de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
– En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l’ IBI del seu domicili en un percentatge inferior al 100 per cent, ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

Documentació específica per a: c) Ajuts per a domicilis d’unitats de convivència amb aturats de llarga durada

– Certificat d’inscripció de l’oficina de treball dels 12 mesos anteriors a la data de la sol•licitud.
– Certificat d’imports anual de l’oficina de treball.

Documentació específica per a: d) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència amb una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 65 % .

– Resolució administrativa i/o judicial o el Certificat que acrediti el reconeixement de la discapacitat amb un grau igual o superior al 65%.

Documentació específica per a: e) Ajuts per domicilis d’unitats de convivència amb una persona víctima de violència de gènere.

– Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.
– Ordre de protecció vigent.
– Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
En absència d’algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.
c) L’informe del Ministeri Fiscal.
d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col•legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.
e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

f) L’informe de l’Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Informació d’interès:

https://cido.diba.cat/subvencions/13362450/ajuts-per-al-pagament-de-limpost-de-bens-immobles-per-a-lexercici-2022-ajuntament-de-masquefa

Canals de tramitació:Opció 1: Telemàticament

S’ha de reunir la documentació de l’apartat “Cal aportar” i, seguidament, empleneu el formulari de la sol•licitud i guardar-la al vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Seguidament, accediu al tràmit d’Instància genèrica (https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica)

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu) i l’escrit de sol•licitud.

Opció 2: Presencial

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà el dia que vingueu a fer el tràmit de manera presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol•liciteu cita prèvia trucant al telèfon 93 772 50 30 (extensió 1) o bé per via telemàtica a la web de l’Ajuntament de Masquefa (https://masquefa.cat/demanar-cita/).

Xerrada Relacions laborals sostenibles: per un nou marc laboral

Confirmació assistència a la xerrada ‘Relacions laborals sostenibles: per un nou marc laboral’

En el marc del cicle de xerrades sobre Europa visita Masquefa l’Emma Gumbert, vicepresidenta de la PIMEC i advocada sòcia d’Antrás Advocats.

Més informació: 93 772 78 28 ctc@masquefa.net

 

Informació d’interès:
Data: dimecres 8 de juny
Hora: 18.30 h
Localització: Biblioteca Municipal de Masquefa

Cartell

 

TRAMITAR

Sol.licitud targeta aparcament persones amb discapacitat

Sol.licitud targeta aparcament persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és personal i intransferible, i no és vàlida cap reproducció del document original.

Es considera un ús fraudulent si:

 • S’utilitza sense que estigui la persona titular de la targeta.
 • Si s’utilitza una targeta amb dades manipulades o bé s’utilitza una fotocòpia d’una targeta original.
 • Si es fotocopia o falsifica una targeta d’aparcament per ésser comercialitzada.

L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat pot comportar la instrucció d’un expedient sancionador, d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. La sanció que es pot imposar va des d’un mínim de 301€ a un màxim de 6.000€ per a la persona infractora, i la retirada de la targeta a la persona titular si l’ens local emissor comprova que s’han comés tres usos fraudulents en el període d’un any.

Modalitats:

 • Targeta per a persones conductores.
 • Targeta per a persones no conductores.

 

Qui pot sol.licitar aquest tràmit:

 • Menors de 3 anys: infants que depenguin de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. 
 • Majors de 3 anys: tenir un grau de discapacitat legalment reconegut i superar el barem de mobilitat, o bé, tenir un grau de discapacitat legalment reconegut i una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud
 • 1 foto de carnet de la persona titular, que s’haurà d’entregar quan es reculli la targeta.
 • Fotocòpia del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
 • En cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del CAD on consti que la persona interessada té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • Fotocòpia del permís de conducció (cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a).

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1: Telemàticament (Recomanat)

 • Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.
 • Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.
 • Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2: Presencial 

 • Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.
 • Imprimiu i porteu-la a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

L’ Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) del c/Major, 93 es troba en obres. Actualment presten servei a CTC (Av. Catalunya, 62).

 • Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Sol·licitud de restes vegetals i poda de gran volum.

Sol·licitud de restes vegetals i poda de gran volum

Cal indicar la finca on s’ha de fer el servei i la disponibilitat horària per a la recollida porta a porta.
La Regidoria de Medi Ambient coordinarà la recollida entre l’usuari i l’empresa de serveis (dia i hora), informarà sobre els serveis prestats i l’ORGT tramitarà els rebuts corresponents.
S’entén per gran volum una quantitat superior a una saca de capacitat d’1 m3 per setmana; i cada servei de recollida que se sol·liciti tindrà un cost associat de 45€uros/servei.
Les persones que sol·licitin el servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda de gran volum hauran d’apilar els residus en un espai accessible per al camió de serveis, a la vorera de l’habitatge que sol·licita el servei.

+info: 93 772 50 30

Quin cost té:

Cada servei de recollida que se sol·liciti tindrà un cost associat de 45 €/servei. 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Informació d’interès:

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanable)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.
Ompliu tots els camps de la instància genèrica que apareix.
Molt important: Indiqueu a l’apartat “Sol.licito” el lloc de la recollida i disponibilitat horària.

TRAMITAR

Opció 2:     Presencial 

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia aquí per l’Oficina d’Atenció al Vilatà situada temporalment a CTC Av. Catalunya, 62

Inscripció al taller “La recerca de feina a les xarxes socials”

Inscripció al taller “La recerca de feina a les xarxes socials”
Tramitar la inscripció al taller “La recerca de feina a les xarxes socials”
Data i horari de realització: 31 de maig i 1 de juny de 2022 de les 9 a les 13h
Curs en modalitat presencial al CTC
Places limitades
Accés per ordre de registre d’entrada
 

Quin cost té:

Sense cost pels assistents

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Persones a partir de 16 anys interessades en cercar feina

 

Termini inscripció:

Finalització: 26 de maig de 2022

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i ompliu tots els camps requerits obligatoris.

Rebreu un correu electrònic amb la inscripció al curs i uns dies abans un recordatori via WhatsApp.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Inscripció “Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa”

Inscripció “Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa”

Tramitar la inscripció al taller “Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa”
Data i horari de realització: 2 i 3 de juny de 2022 de les 9:30 a les 13:30h
Curs en modalitat presencial al CTC
Places limitades
Accés per ordre de registre d’entrada
 

Quin cost té:

Sense cost pels assistents

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Persones emprenedores que tinguin un projecte o una idea empresarial o petites empreses que comencin la seva activitat siguin industrials, de servei, comerç o Ecommerce.

 

Termini inscripció:

Finalització: 29 de maig de 2022

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i ompliu tots els camps requerits obligatoris.

Rebreu un correu electrònic amb la inscripció al curs i uns dies abans un recordatori via WhatsApp.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Inscripció “11 consells de màrqueting per a iniciar el teu negoci en moments de canvi”

Inscripció “11 consells de màrqueting per a iniciar el teu negoci en moments de canvi”

Tramitar la inscripció al taller 11 consells de màrqueting per iniciar el teu negoci en moments de canvi (novetat)
Data i horari de realització: 14 de juliol de 2022 de les 9:30 a les 13:30h
Curs en modalitat presencial al CTC
Places limitades
Accés per ordre de registre d’entrada
 

Quin cost té:

Sense cost pels assistents

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Persones emprenedores interessades en tenir coneixements de màrqueting i en definir una estratègia personalitzada per sortir al mercat en els moments actuals.

 

Termini inscripció:

Finalització: 8 de juliol de 2022

Informació d’interès:

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i ompliu tots els camps requerits obligatoris.

Rebreu un correu electrònic amb la inscripció al curs i uns dies abans un recordatori via WhatsApp.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Inscripció curs “Certificació d’operador/a de carretons frontals i retràctils”

Inscripció curs “Certificació d’operador/a de carretons frontals i retràctils”

Tramitar la inscripció al taller Certificació d’operador/a de carretons frontals i retràctils
Data: 25 de maig del 2022
Horari: de 9 a 18h (una hora per dinar)
Curs en modalitat presencial al CTC
Places limitades
Accés per ordre de registre d’entrada
 

Quin cost té:

 • 80€

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Termini inscripció:

Finalització: 18 de maig de 2022

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i ompliu tots els camps requerits obligatoris.

Rebreu un correu electrònic amb la inscripció al curs i uns dies abans un recordatori via WhatsApp.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol·licitud del servei de Correu Postal al viver d’empreses del CTC

El CTC ofereix un servei de domiciliació per a empreses internes i externes al Viver d’Empreses. Consisteix en rebre les cartes ordinàries i els avisos de recollida de cartes certificades i notificacions. No inclou la recollida de cartes certificades i notificacions, quedant l’Ajuntament de Masquefa exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de la prestació del servei de correu postal ordinari, avisos de recollida de cartes certificades i notificacions.

Tramitar la sol·licitud del servei de correu postal

 

Quin cost té:

35,00€/any  IVA exclòs

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses i autònoms interessats en rebre el correu postal al viver d’empreses del CTC.

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol·licitud d’espais del CTC per entitats

Sol·licitud d’espais del CTC per entitats

Tramitar la sol·licitud d’ús puntual d’espais al CTC.

 

Quin cost té: Sense cost

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Entitats de Masquefa que estiguin donades d’alta al registre municipal d’entitats

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol.licitud despatx ús exclusiu viver d’empreses CTC

Sol·licitud de despatx d’ús exclusiu al CTC

Tramitar la sol·licitud d’ús exclusiu de despatx del viver d’empreses del CTC. 

Quin cost té: 260,00€  IVA exclòs 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses i entitats interessades en lloguer exclusiu d’espais al CTC.

 

Cal aportar:

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol·licitud d’espais d’ús puntual al CTC per empreses

Sol·licitud d’espais d’ús puntual al CTC per empreses

Tramitar la sol·licitud d’ús puntual de despatxos, sales reunions, sala d’actes i aules del CTC.

 

Quin cost té:

 • Sala de reunions 1 i 2  10,00€/h
 • Sala d’actes  25,00€/h
 • Despatxos
  • Preu hora  5,00€
  • Tota la setmana durant tot el dia 125,00€
  • Tota la setmana matí o tarda   62,50€
  • Tot el mes durant tot el dia 260,00€
  • Tot el mes matí o tarda 125,00€
 • Aula TIC
  • 1 hora 10,00€
  • Tot el matí o tota la tarda  120,00€
  • Tot el dia   240,00€

 

* Preus amb IVA exclòs.

Consulteu possibles canvis degut a l’aprovació pendent de l’ordenança reguladora.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses interessades en lloguer puntual d’espais al CTC. És imprescindible fer la sol·licitud amb un mínim de 3 dies hàbils abans de la data d’ús.

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net