INICI > ORGANITZACIÓ

Consistori

PDeCAT

Documents d'Interès

Organigrama

ÀREA I: Organització i atribucions a l’Àrea del Territori i Sostenibilitat

 • Regidoria: Parcs i Jardins

  Regidor: Enrique Gómez

  Àrees de gestió: Parcs i Jardins

 • Regidoria: Obres i Serveis

  Regidor: Enrique Gómez

  Àrees de gestió: Manteniment, Obres, Serveis i Via Pública.

 • Regidoria: Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat

  Regidor: Enrique Gómez

  Àrees de gestió: Planificació, Gestió Urbanística i Habitatge, Disciplina i Llicències Urbanístiques, Medi Ambient i Aostenibilitat, Urbanitzacions.

ÀREA II: Organització i atribucions a l’Àrea d'Economia, Hisenda, Administració i Governació

 • Regidoria: Alcaldia i Presidència

  Regidor: Xavier Boquete

  Àrees de gestió: Relacions Institucionals

 • Regidoria: Administració i Protocol

  Regidor: Elena Fernández

  Àrees de gestió: Patrimoni Municipal, Contractació i Compres, Recursos Humans i Organització, Protocol i Coordinació i Gestió Política de les Regidores de l’Equip de Govern

 • Regidoria: Hisenda

  Regidor: Elena Fernández

  Àrees de gestió: Planificació Econòmica i Hisenda i Recaptació Municipal

 • Regidoria: Governació

  Regidor: Carles Mernissi

  Àrees de gestió: Policia Municipal i Seguretat Ciutadana, Circulació, Transport i Mobilitat

ÀREA III: Organització i atribucions a l’Àrea d'Atenció a les Persones

 • Regidoria: Salut Pública i Consum

  Regidor: Elena Fernández

  Àrees de gestió: Salut Pública i Consum

 • Regidoria: Educació

  Regidor: Daniel Orellana

  Àrees de gestió: Educació

 • Regidoria: Joventut

  Regidor: Daniel Orellana

  Àrees de gestió: Joventut

 • Regidoria: Cultura

  Regidor: Esther Ibáñez

  Àrees de gestió: Cultura

 • Regidoria: Participació Ciutadana

  Regidor: Esther Ibáñez

  Àrees de gestió: Participació Ciutadana

 • Regidoria: Benestar Social

  Regidor: Daniel Orellana

  Àrees de gestió: Benestar Social

 • Regidoria: Esports

  Regidor: Enrique Gómez

  Àrees de gestió: Esports

 • Regidoria: Gent Gran

  Regidor: Esther Ibáñez

  Àrees de gestió: Gent Gran

 • Regidoria: Comunicacions

  Regidor: Daniel Orellana

  Àrees de gestió: Comunicacions

 • Regidoria: Promoció Econòmica i Turisme

  Regidor: Carles Mernissi

  Àrees de gestió: Promoció Ecomòmica i Turisme

 • Regidoria: Tecnologies de la Informació i Comunicació

  Regidor: Carles Mernissi

  Àrees de gestió: Tecnologies de la Informació i Comunicació

Òrgans

És l’òrgan col·legiat executiu i d’assistència i assessorament de l’Alcalde. En ell es decideixen els temes d’administració ordinària per delegació de l’Alcaldia i del Ple municipal.

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, els dilluns no festius de cada mes de l’any, a les 16 hores.

Esta integrada per:

 • President: Sr. Xavier Boquete Saiz (Alcalde)
 •  Vocals:
  •  Sra. Elena Fernández Fernández. (1r Tinent d’Alcalde)
  •  Sr. Daniel Orellana Rusiñol. (2n Tinent d’Alcalde)
  • Sr. Enrique Gómez Milán. (3r Tinent d’Alcalde)

Els representants de l’alcaldia-Delegats de Serveis complementen l’organització de l’Ajuntament i la delegació de representativitat es concreta en les següents tasques:

 • Funcions informatives als veïns sobre normes, acords i demés actuacions municipals relacionades amb la representació atorgada
 •  Gestions oficioses i protocol•làries.
 • Coordinació i vigilància dels serveis relacionat amb la representació atorgada.
 • Canalització de les aspiracions dels veïns i associacions respecte de l’Ajuntament en relació a la representació atorgada.
 • Col•laboradors dels regidors corresponents, que fixaran les actuacions a realitzar.

Esports
Álvaro Pérez Gamero
Juan Manuel Llamas Pérez

Cultura
Laia Albiol Arango
Francesca Claravalls Mora

Comunicació
David Matas Benet

Benestar Social
Brigit Blàzquez Guàrdia

Juventut
Victor Collado Serrano

Urbanitzacions
José Esquivel Burrero

Educació
M. Àngels Font Méndez

Casal d’Avis i Relacions Institucionals
Ramón Cunillera Aragón

Participació Ciutadana
Luís Juncal Sanmartin

Són òrgans d’estudi, informe, dictamen i seguiment dels assumptes que són competència del Ple.

Les Comissions Informatives de caracter permanent són:

 • Comissió Informativa de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat
 • Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació
 • Comissió Informativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones

 

La composició de cada Comissió és la següent:

 • President: L’alcalde o regidor en qui delegui
 • Vocals: un representant de cada grup municipal

Aquestes comissions celebren reunions ordinàries de caràcter mensual.

És un òrgan de l’Ajuntament de Masquefa a l’empara de l’art. 22 LRJAP que té les funcions següents:

 •  Assistir i assessorar el/la Alcalde/essa en l’estudi, preparació, coordinació del govern i formular propostes de resolució als òrgans de l’ajuntament.
 • Exercir les facultats i atribucions que li deleguin el/ la president/a i el Ple. Les sessions del la Comissió de seguiment i assessorament produiran efectes administratius i, per tant, requeriran estendre acta de les seves reunions, mitjançant l’assistència del Secretari/a de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Està integrada per:

 • L’alcalde: Sr. Xavier Boquete,
 • Els regidors delegats: Sra. Esther Ibáñez i Sr. Carles Mernissi

La Comissió de Seguiment i Assessorament celebra les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, els dilluns no festius de cada mes de l’any, a les 17 hores.

El Ple municipal és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament que ostenta la màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila.

El ple està integrat per 13 regidors i regidores escollits democràticament, i està presidit per l’alcalde.

El Ple té les competències assenyalades a l’article 22.2 de la LRBRL, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i a l’article 52.2 i 3 de la LMRLC.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa celebra sessió ordinària de forma habitual, el segon dijous de cada mes (excepte a l’agost), a les 19.30 hores, a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial. Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques, obertes a tots els vilatans i vilatanes que vulguin assistir-hi.

Històric d’alcaldes

Relació d'alcaldes i regidors de 1979 a 1983

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 1979/1983

Data eleccions:          03/04/1979

Ple constitució:          19/04/1979

Regidors

Josep ALBERTI i LLOPART – PSC

Joan MAS i PARELLADA – CiU

Juan BROSSA i ALMIRALL-Indep. (2) Renúncia Ple 20/03/1981

Genaro IGLESIAS i MORENO-PSC (1) Renúncia Ple 20/03/1981

Josep DURÁN i GÁLVEZ-PSC

Joan MARTINEZ i RECHE-PSC

Agustin PEREZ i GAZQUEZ-Independents

Juan LLAMAS i RABANAL-Independents

Joan ESTRUCH i CASANOVAS- CiU

Jorge GONZALEZ i GARROTE-PSC

 

 

(1) Joan OLLER LLOPART – PSC Possessió Ple 14/05/1981

(2) Carmelo COLAU RIOBELLO – Indep. Possessió Ple 14/05/1981

Relació d'alcaldes i regidors de 1983 a 1987

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 1983/1987

Data eleccions:          08/05/1983

Ple constitució:          23/05/1983

Regidors

Josefa ROMA i LLOPART – AP

Antonio GOMEZ i SANCHEZ – PSC

José PARERA i SOLE – AP

Enric MANUEL i CASAS – CiU            (1) Renúncia Ple 09/09/1985

Dolores ESPARTERO i CALVO – PSC

Lorenzo SOLER i LOROÑO – AP       (2) Renúncia Ple 08/10/1985

Josep DURAN i GALVEZ – PSC

Manuel SANCHEZ i MARTIN  – PSC (3) Renuncia Ple 12/07/1984

José Luís ROIG i COTS – AP

Joan ISART i SABI – CiU

 

 

(1)  Josep Mª ALTES i COSTA – CiU              – Possessió Ple 08/10/1985

(2)  Enrique DOMENECH i PEDRAZA     -AP         – Possessió Ple 08/11/1985

(3)  José DELGADO i BARRERA – PSC               – Possessió Ple 21/09/1984

Relació d'alcaldes i regidors de 1987 a 1991

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 1987/1991

Data eleccions:          10/06/1987

Ple constitució:          30/06/1987

Regidors

Dolores ESPARTERO i CALVO – PSC

Enric CASANOVAS i SENDRA – PSC

José DELGADO i BARRERA – PSC

Bonaventura TOMAS i MESTRES – PSC

Manuel MERCHAN i GONZALEZ – PSC

Joan CARDUS i LLOPART – PSC

Francesc FERRER i MORERA – PSC

Josep Mª ALTES i COSTA – CiU

Francesc MIRALLES i MESTRE – CiU    (1) Renúncia Ple 09/09/1987

 

 

(1)  Juan Manuel LLAMAS i RABANAL-CiU Possessió Ple 19/11/1987

(2) Juan Manuel LLAMAS i RABANAL    – CiU       Renúncia Ple 17/03/1988

(2)  Bonaventura BOIX i SAUS – CiU              Possessió Ple 21/04/1988

Relacio d'alcaldes i regidors de 1991 a 1995

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 1991/1995

Data eleccions:          26/05/1991

Ple constitució:          15/06/1991

Regidors

Angel MATAS i LOPEZ – CiU

Josep Mª ALTES i COSTA – CiU        (1) Renúncia Ple 21/09/1993

Lluís RAVENTOS i BONET – CiU       (2) Renúncia Ple 21/01/1992

Bonaventura BOIX i SAUS – CiU

Juan Manuel LLAMAS i RABANAL – CiU

Josep DURAN i GALVEZ – PSC

José DELGADO i BARRERA – PSC

Enric CASANOVAS i SENDRA – PSC

M. Teresa ESTRUCH i MESTRES – PSC

Joan MARTINEZ i RECHE – ERC

 

 

 

(1) Josep ALBIOL i MERCADER – CiU         – Possessió Ple 19/10/1993

(2) Angel GARRIGA i SANTALLUSIA – CiU  – Possessió Ple 14/02/1992

Relacio d'alcades i regidors de 1995 a 1999

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 1995/1999

Data eleccions:          28/05/1995

Ple constitució:          17/06/1995

Regidors

Bonaventura BOIX i SAUS – CiU

Lluís COLAU i ASENSIO – CiU

Xavier BOQUETE i SAIZ – CiU

Angel GARRIGA i SANTALLUSIA – CiU

Josep DURAN i GALVEZ – PSC

Mª Teresa ESTRUCH i MESTRES – PSC

José DELGADO i BARRERA – PSC

Josep Oriol MANUEL i ALTÉS – IPM    (2) Renúncia Ple 21/05/1996

José Mª TORRENTE i FLORINES – PP

 

 

 

(1) Esteve SÀNCHEZ i BURGOS – CiU                  – Possessió Ple 19/03/1996

(2) Jaume OLIVELLA i GALLEGO – IPM       – Possessió Ple 13/06/1996

Relació d'alcaldes i regidors de 1999 a 2003

RELACIO ALCALDESSA I REGIDORS 1999-2003

Data eleccions:          13/06/1999

Ple constitució:          03/07/1999

Regidors

Josep DURÁN i GÁLVEZ – PSC

Meritxell SALVIA i VILES – PSC

Damian MORALES i BURGUILLOS – PSC

Xavier BOQUETE i SAIZ – UPM

Adolf RIUDAVETS i BONASTRE – UPM

Manel FERRER i PEIXÓ – CiU

Bonaventura BOIX i SAUS – CiU

Marta ALEGRE i MORA – CiU               (1) Renúncia Ple 08/10/2002

Esteve SÀNCHEZ i BURGOS CiU       (2) Renúncia Ple 12/02/2002

Xavier MANUEL i ALTÉS – IPM

(1) Enric DOMENECH i PEDRAZA – CiU – Possessió Ple 29/10/2002

(2) Ramón CUNILLERA i ARAGÓN – CiU – Possessió Ple 12/03/2002

Relació d'alcaldes i regidors de 2003 a 2007

RELACIÓ ALCALDESSA I REGIDORS 2003 / 2007

Data eleccions:          25/05/2003

Ple constitució:          14/06/2003

Regidors

Josep DURÁN i GÁLVEZ – PSC

Meritxell SALVIA i VILES – PSC

Damian MORALES i BURGUILLOS – PSC

Antoni CAPDEVILA i GRUSTAN – PSC

Judit BONET i TORRES – ERC                     (1) Renúncia Ple 26/10/04

Xavier BOQUETE i SAIZ – UPM

Enric GOMEZ i MILAN – UPM

Adolf RIUDAVETS i BONASTRE – UPM

Manel FERRER i PEIXÓ – CiU                      (2) Renúncia Ple 15/02/05

Bonaventura BOIX i SAUS – CiU

Xavier MANUEL i ALTÉS – IPM

José Amable BULLON i SÀNCHEZ – IPM

 

(1) Jordi GONZALEZ i GARROTE – ERC     – Possessió Ple 16/11/04

(2)  Ramón CUNILLERA ARAGON               – Renúncia R.E. 1896/14-03-05

(2) Enric DOMENECH PEDRAZA          – Possessió Ple 12/04/05

Relació d'alcaldes i regidors de 2007 a 2011

RELACIÓ ALCALDES I REGIDORS 2007/2011

Data eleccions:          27/05/2007

Ple constitució:          16/06/2007

Regidors

Carles VENTURA i COSTA – CiU

Enrique GOMEZ i MILAN – CiU

Margarita ZAMBRANO i SÁNCHEZ – CiU    (1) Renúncia Ple 17/07/08

M.Àngels FONT i MÉNDEZ – CiU

Carlos MERNISSI i COARASA – CiU

M. Teresa ESTRUCH i MESTRES – PSC

Josep DURÁN i GÁLVEZ – PSC

Damian MORALES i BURGUILLOS – PSC

Maria Loreley FODRINI i VIGNOLO – PSC

Juan José GARCIA i MORA – PP

Jordi GONZÁLEZ i GARROTE – ERC

Mónica ABASCAL i IÑARRA – EM

 

(1) Domingo ÀLVAREZ i HERMOSO – CiU  – Possessió Ple 01/08/08

Relació d'alcaldes i regidors de 2011 a 2015

RELACIÓ ALCALDES I REGIDORS 2011/2015

Data eleccions:          22/05/2011

Ple constitució:          11/06/2011

Regidors

Carles VENTURA i COSTA – CiU

Enrique GÓMEZ i MILAN – CiU

Elena FERNÁNDEZ i FERNÁNDEZ – CiU

Laia ALBIOL  i ARANGO – CiU

Carlos MERNISSI i COARASA – CiU

Brigit BLÀZQUEZ i GUÀRDIA – CiU

Juan Carlos PÉREZ i FORNÉS – CiU

Isis ABAD i RUIZ – PM-PSC-APM

David MINOVES i JIMENEZ – PM-PSC-APM            -(1)Ple 16/01/2014 passa a regidor no adscrit.

Elio Mariano RODRIGUEZ i MACIA – PP

Juan José GARCÍA i MORA – FM

Rosa HERNÁNDEZ i VALLS – ESQUERRA-AM – (2) Ple 19/03/2015 passa a regidora no adscrita.

Relació d'alcaldes i regidors de 2015 a 2019

RELACIO ALCALDE I REGIDORS 2015-2019

Data eleccions:          24/05/2015

Ple constitució:          13/06/2015

Regidors

Elena FERNÁNDEZ i FERNÁNDEZ – CiU

Daniel ORELLANA i RUSIÑOL – CiU

Enrique GÓMEZ i MILAN – CiU

Esther IBAÑEZ i SAURI – CiU

Carlos MERNISSI i COARASA – CiU

Daniel GUTIERREZ i ESPARTERO – PSC-CP

Iban FRAILE i CLIMENT – PSC-CP

Isis ABAD i RUÍZ – PSC-CP

Xavier PÉREZ i FORNÉS – MR-ERC-AM

Oriol SATORRE i BERN – MR-ERC-AM

Sílvia ROTGER i GOMILA – CUP

Manuel NAVAS i HERNÁNDEZ – PP