Masquefa ha rebut un ajut  del fons Next Generation de 1.150.000€ per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Aquests ajuts tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

L’ajut rebut per Masquefa se situa en el marc del Programa 1: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barris. El projecte presentat per l’Ajuntament de Masquefa. té com a objecte el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, en barris prèviament delimitats. En el cas de Masquefa el nucli antic, el barri Nord i el barri de la Font de la Malesa. A La Beguda el nucli antic.

Per donar suport als veïns i veïnes de Masquefa beneficiats pel programa 1 i per la resta de programes als que es poden acollir, l’Ajuntament de Masquefa obre aquesta Oficina Virtual de Transició Energètica amb tota la informació respecte tots els programes de rehabilitació energètica existents. L’Ajuntament de Masquefa ha obert l’ Oficina de Transició Energètica amb un equip tècnic que atendrà, orientarà i donarà suport en els tràmits dels veïns i veïnes de Masquefa.

NEXT GENERATION - Programa 1: Ajuts de rehabilitació energètica a nivell de barris

Correspon a subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica. El Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com a objecte el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

Més informació aquí

otem-memoria

Documents i enllaços d’interès

Altres linies de suport a la transició energètica

NEXT GENERATION - Programa 3, 4 i 5 de millora de l’eficiència energètica dels habitatges

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

L’objecte d’aquest programa és l’impuls a la implantació i la generalització del Llibre d’edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

Més info aquí 

Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum

Ajuts programa d’incentius lligats a l’autoconsum l’enmagatzamen, amb fonts d’energia renovables i sistemes tèrmics (línies 4 i 5).
Les empreses instal.ladores ajuden a sol.licitar aquest programa i està molt enfocat a plaques solars.

Més informació aquí.

Bonificació IBI Masquefa

La normativa de bonificació de l’IBI per sisemes d’aprofitament solar a Masquefa és la següent:

 • Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost, els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
 • És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
 • La primera bonificació de la quota es realitzarà a l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
 • Per tenir dret a aquestes bonificacions, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada
 • No s’estableix bonificació quan la quota integra de l’IBI sigui superior a 3000 euros
 • Aquestes bonificacions, que tindran caràcter pregat, es concediran per un període de 3 anys i es mantindran, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici.
 • Per aquestes bonificacions s’estableixen els següents supòsits, no essent acumulables entre elles:

1.- Instal·lacions solars tèrmiques:

   • Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar.
   • És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

2.- Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum:

A. En el cas d’habitatges unifamiliars en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum per a ús individual, gaudiran d’una bonificació segons els següents barems:
– De 1kw fins a 4 Kw · 30%
– De 4,1Kw a 15 Kw · 40%
– De 4,1Kw a 15 Kw amb sistema de bateria · 50%

B. En el cas d’habitatges plurifamiliars en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum
col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a ús individual als immobles que participen de la
instal·lació; gaudiran d’una bonificació segons el següent barem en funció del repartiment de la
potència assignada a cadascun dels participants:
De 1kw fins a 4 Kw · 30%
De 4,1Kw a 15 Kw · 40%
De 4,1Kw a 15 Kw amb sistema de bateria · 50%

C. En el cas d’immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum col·lectiu que
subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, els immobles que participen de la
instal·lació, gaudiran d’una bonificació del 5 per cent de la quota íntegra de l’impost.

D. En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s’hagin instal·lat sistemes
fotovoltaics d’autoconsum per a ús individual, gaudiran d’una bonificació segons el següent barem,
segons el repartiment individual:
De 1kw fins a 4 Kw · 30%
De 4,1Kw a 15 Kw · 40%
De 4,1Kw a 15 Kw amb sistema de bateria · 50%

Podeu consultar la normativa completa aquí

 

Més informació als serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament de Masquefa

Contacte

Si voleu rebre més informació i que ens posem en contacte amb vosaltres, podeu omplir el següent formulari que apareix a continuació:

Nom*
El meu correu electrònic per rebre informació:*
Vull estar al corrent d’altres projectes vinculats amb la transició energètica que tindran lloc al meu municipi

Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Destinataris: Ajuntament de Masquefa

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat