Urbanisme

Aquesta regidoria, dedicada a l’Urbanisme de Masquefa, comprèn els aspectes següents: planejament urbanístic, règim urbanístic del sòl, execució de l’obra urbanitzadora, i foment i intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i edificació. A més, hi podreu trobar informació relativa als projectes d’obra pública i unes altres actuacions que afecten l’espai públic amb l’objectiu de millorar-lo.

Destacats

SERVEIS

Obres i projectes urbans

Edificació: construcció, adequació d’edificis d’equipaments municipals.

Informes sobre urbanització de l’espai públic o edificació.

Urbanització i espai públic: Obra d’urbanització (d’iniciativa privada).

Urbanització i espai públic: Obra ordinària (d’iniciativa municipal).

Qualificacions urbanístiques o informes urbanístics

Servei d’informació i assessorament sobre les classificacions, qualificacions i compatibilitats de les finques tant urbanes com rústiques del municipi.

Informació, tramitació i control llicències d'obres

Servei d’informació i assessorament sobre llicències i promocions privades:

 • Llicències d’obres majors
 • Llicències de moviment de terres
 • Llicències de parcel.lació
 • Llicències utilització i ocupació d’edificis
 • Llicències modificació usos
 • Llicències obres menors
 • Llicències d’enderroc
 • Llicències d’instal.lació grues
 • Comunicació prèvia d’obres a l’interior de l’habitatges

Autoritzacions d'ocupació i llicències d'obres a la via pública

Servei d’informació i assessorament sobre autoritzacions per ocupar la via pública i llicències per fer-hi obres.

Control de la legalitat urbanística de les obres

Inspecció d’actes i omissions que puguin vulnerar la legalitat urbanística, i la tramitació i dels corresponent expedients sancionadors.

Ordres d'execució

Procediments per ordenar el compliment del deure legal de conservació i rehabilitació o l’enderrocament o la reparació d’un immoble en estat ruïnós.

Informació, tramitació i control d'activitats

Servei d’informació i assessorament de les activitats del municipi.

Tramitació :

 • Activitats subjectes a la intervenció administrativa de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Activitats subjectes a la intervenció administrativa de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Activitats innòcues i de baix risc.
 • Activitats subjectes a intervenció segons normativa sectorial específica.
 • Activitats no classificades.
 • Canvis de titularitat d’activitats.

Control de les activitats perquè s’ajustin a la normativa vigent.

Gestió d’expedients sancionadors i mesures correctores.

Gestió del cementiri municipal

Aquest servei s’encarrega de gestionar els moviments de titularitat de les concessions funeràries.
La resta de serveis, inhumacions, trasllats, incineracions, etc, es realitzen a través de la concessionària: POMFUSA,S.A.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Aquest servei s’adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca, el lloguer o deutes en el consum del seu habitatge habitual.
S’ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar.

TRÀMITS

Tràmits d'urbanisme, activitats i medi ambient

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Masquefa podeu realitzar online els tràmits d’urbanisme, activitats i mediambient.

Planejament Urbanístic

Aprovat Definitivament

Pla General
TEXT REFÓS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA.

Aquest Text Refós va se verificat pel Ple municipal en sessió de 14 de febrer de 2006.

Donada conformitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 2 de març de 2006,

Publicades al DOGC n. 4681 de 21 de juliol de 2006

En tramitació

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DARRERES DE L’ESGLÉSIA – APARCAMENTS FRONT CARRER GARBÍ / ENTORNS CARRER VIROLAI, AL TERME MUNICIPAL DE MASQUEFA I DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE)
Aprovat INICIALMENT pel Ple de l’Ajuntament en sessió Extraordinària del dia 8 de maig de 2019.

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa, a l’àmbit “EL CLOT DEL XAREL·LO 2” i de l’estudi ambiental estratègic (EAE)
Aprovat PROVISIONALMENT PEL PLE EXTRAORDINARI del dia 29 de juny de 2020.

Projecte Modificació Puntual PGOU APROVACIÓ INICIAL
Projecte Modificació Puntual PGOU APROVACIÓ PROVISIONAL
Pla Parcial Urbanistic Clot del Xarel·lo 2, Aprovat el 3 d’Agost

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’Illa delimitada pel Passatge de l’Estatut, c. de Can Mata, c.Ametllers i c. Pujades
Aprovat INICIALMENT pel Ple Extraordinari del dia 4 d’octubre de 2018.
Aprovat PROVISIONALMENT pel Ple Ordinari, del dia 24 de gener de 2019

Projecte
Conveni

Modificacions Puntuals

M.P. Centre urbà de Masquefa i la Beguda Alta.
M.P. Centre urbà de Masquefa i la Beguda Alta. Aprovat definitivament C.U.B. 31 d’Octubre de 2006.
DOGC nº 4765 de 21 de novembre de 2006.

M.P. Zona de Ca l’Estantis entre la urbanització de Can Parellada i La Beguda Alta.
M.P. Zona de Ca l’Estantis entre la urbanitzaci? de Can Parellada i La Beguda Alta. Aprovat definitivament C.U.B. 26 d’Abril de 2007.
DOGC nº 4912 de 26 de juny de 2007.

M.P. PGOU Ampliació del Pla Sud Sector Parc del Turó.
M.P. PGOU Ampliaci? del Pla Sud Sector Parc del Tur?. Aprovat definitivament C.U.B. 26 d’Abril de 2007.
DOGC nº 4912 de 26 de juny de 2007.

M.P. PGOU A la zona de Can Bonastre (Dels Torrents).
M.P. PGOU A la zona de Can Bonastre (Dels Torrents). Aprovat definitivament C.T.U. 27 de Març de 2008.
DOGC nº 5131 de 15 de maig de 2008.

M. P. del PGOU : Reordenació dels sistemes d’equipaments i zones industrials.
Aprovat definitivament C.T.U. 29 de Maig de 2008.
DOGC nº 5217.

M. P. del PGOU de la Zona del Clot del Xarel.lo.
Aprovat definitivament C.T.U. 30 d’Abril del 2008, donant conformitat al text refòs la C.T.U. de 3 de Juliol de 2008.
DOGC nº 5250.

Memòria Ambiental Addenda 12/2007

Reordenació Equipaments públics sector parc del Turó del nucli urbà de Masquefa.
Aprovat definitivament C.T.U. el dia 30 de setembre de 2008.
DOGC nº 5310.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

P.P. PGOU de la Zona del Clot del Xarel·lo.
Aprovat definitivament C.T.U. el dia 17 de desembre de 2008.
DOGC nº 5342.

Informe ambiental
Plànols (I)
Estudi Paisatgístic

M. P. del PGOU en els àmbits del “centre urbà” i la “Beguda Alta”.
Aprovat definitivament C.T.U. el dia 17 de desembre de 2008.
DOGC nº 5353.

M.P. PGOU A Can Bonastre de Santa Magdalena i Can Bartomeu.
Aprovat definitivament C.T.U. el dia 17 de desembre de 2008.
DOGC nº 5322.

M. P. del PGOU de Masquefa.
Modificació dels paràmetres edificatoris de dues parcel·les d’equipaments. Aprovat definitivament C.T.U. el dia 20 de gener del 2010.
DOGC nº 5604.

DELIMITACIO DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC).
Aprovada per Resolució del director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del dia 1 de desembre de 2011.
DOGC nº 6046.

M.P. del PGOU AL SECTOR DE “REORDENACIÓ AMPLIACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL LA PEDROSA” I DEL PLA PARCIAL DE LA PEDROSA.
Aprovat Ple de l’ajuntament en sessió Ordinària del dia 22 de desembre de 2011, i que incorpora les prescripcions de la C.T.U.C.C. de sessió 14 desembre de 2011.
DOGC nº 6137 de 29 de maig de 2012.

Pla especial urbanístic Affinity en sòl no urbanitzable Parc 7 Pol.10.
Aprovat definitivament C.T.U.C.C. el dia 25 de maig de 2012.
DOGC nº 6209 de 7 de setembre de 2012

Pla especial urbanístic de masies i cases rurals en sòl urbanitzable.
Text refós que inclou les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. Aprovat definitivament C.T.U.C.C. en sessió del dia 5 de desembre de 2012.
DOGC nº 6382

Modificació Puntual PGOU de Masquefa: Ampliació dels usos de la parcel·la d’equipaments a l’àmbit de la Pedrosa.
Aprovat definitivament C.T.U.C.C. el dia 27 de maig de 2013.
DOGC nº 6502

Informe

M. P. del PGOU de Masquefa en l’àmbit de l’Unitat d’Actuació n. 10 “El Maset”.
Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 9 de desembre de 2013.
DOGC nº 6563

M. P. del PGOU de Masquefa: Usos del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel.lo”.
Aprovat definitivament C.T.U.C.C. del dia 11 de juliol de 2014.
DOGC nº 6777

M. P. del Pla parcial urbanístic del Sector Industrial “El Clot del Xarel.lo”.
Aprovat definitivament C.T.U.C.C. del dia 11 de juliol de 2014.
DOGC nº 6777

M.P. del pla parcial urbanístic – Sector Can Bonastre.
TEXT REFÒS aprovat pel Ple Ordinari del dia 13/07/2017

M.P. del PGOU Àmbit del Pla de Millora Urbana del FGC i parcel.les de l’Av. Can Valls n. 4 i 6 i c. Corraló 20 i 22
TEXT REFÒS aprovat pel Ple Ordinari del dia 13/07/2017.

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Masquefa.
Aprovat definitivament C.T.U.C.C. del dia 2 d’octubre de 2014.
DOGC nº 6886

Informe

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa per la creació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional HD- Av.Can Valls 4-6 i c. Corralo 20-22
Aprovat definitivament C.T.U.Penedès de 20 de febrer de 2019.
DOGC 8168 de 3 de juliol 2020

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’Illa delimitada pel Passatge de l’Estatut, c. de Can Mata, c.Ametllers i c. Pujades
Aprovat definitivament C.T.U. de 16 de novembre de 2020
Publicat DOGC n. 8300 de 21 de desembre de 2020
Anunci DOGC
Document

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa, a l’àmbit “EL CLOT DEL XAREL·LO 2” i de l’estudi ambiental estratègic (EAE)
Aprovat Definitivament C.T.U. Penedès en sessió del dia 6 d’agost 2020
Donat conformitat pel Secretari de l’Agenda Urbana i Territori el 17 de desembre de 2020.
Anunci DOGC
Document

P.P.U. del Sector Industrial Clot del Xarel.lo 2
Aprovat definitivament C.T.U. del Penedès en sessió del dia 2 de juny de 2021
Donat conformitat pel Secretari de l’Agenda Urbana i Territori el dia 26 de gener de 2022

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa art. 527 de les NNUU en l’àmbit del Clot del Xarel.lo 2
Aprovat defintiviament C.T.U. del Penedès en sessió del dia 19 d’octubre de 2022.
Anunci DOGC
document

Text Refòs Modificació Puntual del PPU  “EL CLOT DEL XAREL.LO 2” a l’article 17 de les Normes Reguladores
Aprovat definitivament C.T.U. del Penedès en sessió del dia 25 de gener de 2023
Anunci DOGC
document

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa a l’Illa delimitada pel Passatge de l’Estatut, c. de Can Mata, c.Ametllers i c. Pujades
Aprovat definitivament C.T.U. de 16 de novembre de 2020
Publicat DOGC n. 8300 de 21 de desembre de 2020
Anunci DOGC
Document

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa, a l’àmbit “EL CLOT DEL XAREL·LO 2” i de l’estudi ambiental estratègic (EAE)
Aprovat Definitivament C.T.U. Penedès en sessió del dia 6 d’agost 2020
Donat conformitat pel Secretari de l’Agenda Urbana i Territori el 17 de desembre de 2020.
Anunci DOGC
Document

Modificació Puntual del PGOU de Masquefa per la creació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional HD- Av.Can Valls 4-6 i c. Corralo 20-22
Aprovat definitivament C.T.U.Penedès de 20 de febrer de 2019.
DOGC 8168 de 3 de juliol 2020

Projectes en Exposició Pública

Mapa de capacitat acústica i mapa de soroll del municipi de Masquefa

Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 de juny de 2014, BOPB de 31/10/2014

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ D’URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICIS I INSTAL·LACIONS” DEL MUNICIPI DE MASQUEFA

RPUC (Registre Planejament Urbanístic Catalunya)

Registre Planejament Urbanístic Catalunya

RPUC

Documents d'interès

Webs d'interès

Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient s’encarrega de la coordinació dels serveis sobre la gestió de residus municipals, la gestió d’equipaments com la deixalleria municipal, de la conservació de l’entorn natural, així com de l’educació i sensibilització ambiental.

Destacats

SERVEIS

Plantada d’alzines

L’activitat consisteix en la plantada al Bosc dels Infants (polígon industrial La Pedrosa) de les alzines que l’Ajuntament entregarà el mateix dia a les famílies del municipi com a regal pel naixement dels seus fills.

El consistori va començar aquest projecte l’any 2010 i des d’aleshores ha regalat, cada any, alzines als nadons nascuts l’any anterior per plantar-les en aquesta zona verda. Amb aquesta iniciativa, Masquefa amplia el principal pulmó verd del poble, alhora que sensibilitza els infants de la importància de preservar l’entorn natural i el medi ambient. La plantada és també un símbol de l’arrelament dels infants i les seves famílies a la vila.

Podeu consultar aquí les fotografíes de l’edició 2022.

Recollida de voluminosos

SERVEI GRATUÏT PORTA A PORTA PRÈVIA TRUCADA. Quan decideixis desfer-te d’algun residu voluminós, si no pots desplaçar-te a la deixalleria municipal, truca al 93.708.60.96 i et diran quin dia ho pots deixar a la teva porta, per a què ho passin a recollir. Si vols un poble net, no deixis coses al carrer. Truca a la deixalleria!

 

picto Vpicto FORMpicto Epicto-RSUpicto-PC

Recollida de roba usada

L’Àrea de Medi Ambient s’encarrega de la coordinació dels serveis sobre la gestió de residus municipals, la gestió d’equipaments com la deixalleria municipal, de la conservació de l’entorn natural, així com de l’educació i sensibilització ambiental.

L’entitat Solidança com a membre de Roba Amiga és l’encarregada de dur a terme la gestió dels contenidors i la roba que es recull.

Recollida de cartró comercial

SERVEI GRATUÏT DESTINAT AL COMERÇ LOCAL. Només cal posar-se en contacte amb la deixalleria per tal d’inscriure’s en el registre d’establiments. L’únic requeriment és plegar el cartró i apilonar-lo al costat del comerç el dia concertat i en l’horari indicat.

Itineraris de natura

Actualment s’han senyalitzat de 2 itineraris de natura, que es poden fer a peu o en bicicleta, amb els que conèixer llocs d’interès pel seu patrimoni natural, arquitectònic, històric o paisatgístic.

Camí de les Vinyes

Itinerari breu i planer que permet fer-nos una idea aproximada dels elements que conformen el territori i el paisatge de l’entorn més proper de Masquefa.

Camí de l’Ocata

Itinerari pel cor de la Serra de l’Ocata, al peu d’un dels jaciments paleontològics més importants del nostre país, des d’on es pot contemplar un mosaic de paisatges de caràcter agrícola amb la presència de vells masos en ruïnes situats al llindar del bosc.

Consulta el web.

Activitats

Celebració del Dia Internacional del Medi Ambient i Setmana de l’Energia.

Sortides “Coneix el teu entorn”.

Tallers d’educació ambiental a les escoles.

Horts socials

L’Ajuntament disposa d’horts socials amb 10 parcel·les que s’han posat a disposició de tota la població. Per fer-ne ús cal sol·licitar-les per instància.

Es pot fer ús dels horts de dilluns a diumenge, de 08 h. a 20 h., durant l’hivern (del 21 de setembre al 20 de març); i de dilluns a diumenge, de 07 h. a 22 h., durant els mesos d’estiu (del 21 de març al 20 de setembre).

Aquests horts tenen com a objectiu fomentar el cultiu dels propis aliments, promoure el respecte pel medi ambient i per la pròpia salut, potenciar el treball en cooperació, l’aprenentatge de valors i el coneixement del món rural més proper, impulsant alhora la participació ciutadana i la cohesió social.

Normes d’ús, convivència i respecte dels horts. Consultar a través del següent enllaç.

Recollida de poda domiciliària porta a porta

Com puc sol·licitar la recollida de la poda i de les restes vegetals?

Per sol·licitar el servei només cal posar-se en contacte amb la Deixalleria Municipal trucant al telèfon 93 708 60 96. A continuació, caldrà adreçar-se presencialment a la Deixalleria per recollir gratuïtament les saques específiques on dipositar les restes de la poda i les restes de jardí; i acordar una data i hora convinguda per a la posterior recollida al domicili.

RECOLLIDA DE PODA: Recorda…

NOU SERVEI: RECOLLIDA DE PODA PORTA A PORTA

Sol·licitar la recollida

Recollida de poda i fracció vegetal de gran volum

Aquest Servei té com a objectiu donar resposta a tots aquells veïns que generen una quantitat superior al volum d’una saca per setmana. Él consistori els ofereix la possibilitar de sol·licitar-ne la recollida al domicili si no poden traslladar aquestes restes a la deixalleria.

Amb aquest servei, a més, es podran evitar els abocaments incontrolats de restes de poda i les emissions de gasos efecte hivernacle derivats de la crema d’aquests residus.

om s’ha de demanar el servei?

Aquelles persones que estiguin interessades en fer ús del servei cal que presentin una instància a l’Ajuntament de Masquefa indicant la finca on s’ha de fer el servei i la disponibilitat horària per a la recollida porta a porta.

La Regidoria de Medi Ambient coordinarà la recollida entre l’usuari i l’empresa de serveis (dia i hora), informarà mensualment els serveis prestats i l’ORGT tramitarà els rebuts corresponents.

S’entén per gran volum una quantitat superior a una saca de capacitat d’1 m3 per setmana; i cada servei de recollida que se sol·liciti tindrà un cost associat de 45€/servei.

 

Què he de fer si sol·licito el servei?

Les persones que sol·licitin el servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda de gran volum hauran d’apilar els residus en un espai accessible per al camió de serveis, preferentment a la vorera de casa.

Masquefa, recicla i estalvia!!

S’engega una campanya destinada a la millora de la recollida selectiva de residus.

Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu fomentar una correcta separació en origen dels residus, per tal de millorar tant la quantitat com la qualitat de la recollida selectiva del municipi, i d’aquesta manera, donar compliment a les directives europees que obliguen a aconseguir el 60% de reciclatge en residus municipals per l’any 2030.

La campanya va adreçada a tots els habitants i comerços del municipi. A més, també pretén involucrar els alumnes de les escoles de Masquefa per traslladar els bons hàbits del reciclatge de forma generalitzada.

És voluntari, gratuït i dirigit a tots els domicilis i comerços del municipi. En el cas dels domicilis, el programa d’ITR permetrà rebaixar fins a un 5% el cost de la taxa d’escombraries si es realitza un bon reciclatge. En canvi, en el cas del comerç local, aquesta reducció de la taxa podrà arribar fins al 20%.

Com hi puc participar?

Per adherir-se al programa només cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament a través d’una instància presencial o telemàticament. El termini de les sol·licituds és fins al dia 31 de març de 2022.

Com funciona?

Les persones o comerços que s’inscriguin al programa rebran tres visites d’un educador/a ambiental durant aquest 2022 per verificar que es recicla correctament, i així, poder obtenir aquesta rebaixa.

Aquest 2022, i per primera vegada, l’ordenança fiscal aprovada estableix una reducció en la taxa de recollida de residus destinada als establiments comercials. A més, els establiments que superin positivament les tres inspeccions, se’ls hi facilitarà un adhesiu acreditatiu, per tal de comunicar a la ciutadania que en aquell establiment es realitza correctament la recollida selectiva.

VEURE CARTELL

TRÀMITS

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
 • Llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal.

L’enllaç per la tramitació i més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=1

Comunicació de crema

Durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals.

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022).

En l’article 27.3 diu “Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola….”.

Comunicació de focs d'esbarjo

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març s’ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d’esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

L’enllaç per la tramitació i més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=2

Webs d'interès

Centre de recuperació d'amfibis i rèptils

Informació d'interès

Obres i Serveis

Aquest servei es dedica bàsicament a que els habitants del nostre municipi, disposin d’uns equipaments i espais públics en condicions, fent el seu manteniment, neteja i millora,  col·laborant també en tots aquells actes lúdics cap a la ciutadania.

SERVEIS

Manteniment xarxa enllumenat públic

Servei destinat a garantir la qualitat de l’enllumenat públic del municipi.

Aquest servei inclou el manteniment de 2.173 punts de llum d’acord a criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental.

Manteniment zones verdes i arbrat

Servei destinat a garantir la qualitat dels espais verds de la vila.
Per fer-ne el manteniment es tenen en compte criteris d’eficiència i sostenibilitat mediambiental.

L’objectiu és convertir les zones verdes en espais de lleure i convivència ciutadana.

Manteniment senyalització i vies urbanes

Servei destinat a mantenir la senyalització horitzontal i vertical de la via pública.
Aquesta senyalització és principalment visual.

L’objectiu és garantir la seguretat de les persones i l’ús cívic de l’espai públic.

Intal·lació, manteniment i millora del mobiliari urbà i espais de jocs infantils

Servei destinat a garantir la qualitat del mobiliari urbà del municipi i l’accessibilitat i la seguretat dels espais de jocs infantils.

Col·laboració Festes Municipals

Servei destinat a donar suport material i personal en la organització de les festes del municipi.

Neteja viària

Servei destinat a mantenir nets i en bones condicions els carrers i els solars municipals.

L’objectiu és garantir la bona imatge d’aquests espais.

Manteniment via pública

Servei destinat a mantenir la qualitat del paviment de les calçades, les voreres i altres espais de la via pública.

L’objectiu és garantir la seguretat i la mobilitat de les persones i els vehicles en l’espai públic.

Aquest servei també gestiona un sistema de retolació de vies per garantir la localització de finques i habitatges.

Conservació dels edificis municipals

Servei destinat a mantenir els edificis en bones condicions per al seu ús.

Gestió del cementiri municipal

Servei destinat a mantenir la bona imatge del cementiri municipal i la qualitat de les seves instal·lacions.

L’objectiu és garantir les condicions perquè els familiars dels difunts i els visitants facin servir el cementiri com a espai de recolliment.

Equipaments

Actualitat

  Feed has no items.

Contacte

Àrea de Territori i Sostenibilitat – Regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat

Adreça:  c/ Dr. Jover, 4 bxs

Telèfon:  93 772 50 30 ext. 2

Correu electrònic:    urbanisme@masquefa.net  mediambient@masquefa.net

 

Regidoria d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins

Adreça:  c/ Sant Antoni (Antiga Fàbrica de Cartró), s/n

Telèfon:  93 772 50 30 ext.2

Correu electrònic: brigada@masquefa.net

  Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

  Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

  Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

  Destinataris: Ajuntament de Masquefa

  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat