D’acord amb la Llei de Bases i el Reglament de Població, els Ajuntaments han de notificar als habitants, almenys una vegada cada cinc anys, les seves dades padronals per al seu coneixement i per a possibles modificacions.

Aquests dies els vilatans de Masquefa estan rebent informació sobre les seves dades padronals al domicili on consten empadronats.

Si les dades que apareixen en aquesta comunicació són correctes, no cal que feu cap actuació. Si hi ha alguna modificació a fer, cal que us adreceu a l’Ajuntament (C/ Major, 93) en horari d’oficina, amb la comunicació que heu rebut a casa i amb la documentació que acrediti la modificació a fer en el padró municipal d’habitants.