L’Ajuntament ha aprovat les bases per a l’atorgament d’ajudes econòmiques a les famílies usuàries dels centres educatius de 0 a 3 anys (Escola Bressol Municipal La Baldufa, Espai Infant i Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda). Es tracta d’ajuts per al servei general d’escolaritat, és a dir, d’ajuts per a pagar la quota d’escolaritat. Les ajudes a les quals es pot optar són:

. Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per cada infant, a les famílies amb més d’un nen/a escolaritzat.

. Bonificació d’un 20% de la tarifa mensual, per cada infant, per família nombrosa.

. Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per cada infant, a les famílies monoparentals (s’entén per família monoparental la formada pel/per pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de manera exclusiva)

. Bonificacions per a famílies amb dificultats econòmiques. Els beneficiaris han d’aportar la documentació que acredita aquestes condicions econòmiques i es valorarà cada cas. En funció d’aquesta valoració es determinarà el tipus d’ajuda.

. Ajudes per al servei de menjador escolar. De manera extraordinària aquest 2009 l’Ajuntament ha rebut un ajut de la Diputació de Barcelona per al servei de menjador escolar per als mesos de setembre a desembre. Les famílies que presentin la sol•licitud han d’acreditar els ingressos familiars (tres últimes nòmines o prestacions) i les despeses (rebut de lloguer o hipoteca i rebuts de llum, aigua i gas).

Les sol•licituds per a aquestes diferents ajudes es podran sol•licitar del 15 al 30 de juny a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33).