L’Ajuntament de Masquefa ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts a les famílies dels infants usuaris dels centres educatius de 0 a 3 anys (Escola Bressol Municipal La Baldufa de Masquefa i Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda). Es tracta d’ajuts per al servei general d’escolaritat, és a dir, d’ajuts per a pagar la quota d’escolaritat.

Les sol•licituds per a aquestes diferents ajudes es podran fer del 14 al 30 de juny a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33). (Cliqueu aquí si voleu consultar les bases dels ajuts i els impresos per a les sol•licituds).

Les ajudes a les quals es pot optar són:
 

. Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per cada infant, a les famílies amb més d’un nen/a escolaritzat.

. Bonificació d’un 20% de la tarifa mensual, per cada infant, per família nombrosa.

. Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per cada infant, a les famílies monoparentals (s’entén per família monoparental la formada pel/per pare/mare sol/a amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de manera exclusiva)

. Bonificacions per a famílies amb dificultats econòmiques. Els beneficiaris han d’aportar la documentació que acredita aquestes condicions econòmiques i es valorarà cada cas. En funció d’aquesta valoració es determinarà el tipus d’ajuda.

. Ajudes per al servei de menjador escolar. De manera extraordinària aquest 2011 l’Ajuntament ha rebut un ajut de la Diputació de Barcelona per al servei de menjador escolar. Les famílies que presentin la sol•licitud han d’acreditar la documentació següent:

Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
– tres últimes nòmines de tots els membres majors de 16 anys.
– resolució de l’ OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) en la que constin els períodes d’ inscripció i recepció de prestacions (en el cas de no tenir dret a cobrar prestació, presentar un certificat negatiu de l’ OTG)
– en cas de tenir PIRMI o ser pensionista, el document acreditatiu

Documentació acreditativa de les despeses:
-3 últims rebuts de lloguer o hipoteca.