L’Ajuntament de Masquefa s’organitzarà, en aquest mandat 2015-2019, en tres grans àrees de gestió, segons el cartipàs municipal que es va donar a conèixer en el Ple Municipal extraordinari celebrat l’1 de juliol. Es tracta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació, i l’Àrea d’Atenció a les Persones.

En el Ple també es va donar compte de la distribució del cartipàs amb les diferents responsabilitats que assumirà cada regidor de l’equip de govern de Convergència i Unió. S’estableixen tres tinències d’alcaldia (en lloc de les quatre que hi havia en el mandat anterior) i un total de 17 regidories.

Xavier Boquete assumeix les funcions d’Alcaldia i Presidència. Elena Fernàndez és la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Administració i Protocol, Hisenda i Salut Pública i Consum. Daniel Orella és el segon tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social, Educació, Joventut i Comunicacions. Enrique Gómez és el tercer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat, Obres i Serveis, Parcs i Jardins i Esports. Esther Ibáñez assumeix les regidories de Cultura, Gent Gran i Participació Ciutadana. I Carles Mernissi les de Governació, Promoció Econòmica i Turisme, i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La novetat més destacada és la creació de la regidoria d’Urbanitzacions, atesa la voluntat de l’equip de govern de vetllar especialment per les urbanitzacions i posar-les al dia, dotant-les de tots els serveis necessaris.

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions
En la sessió plenària també es van aprovar les assignacions de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació i als grups municipals. Els regidors Elena Fernández i Enrique Gómez tindran dedicació exclusiva, amb una retribució de 30.000 euros bruts anuals.

La resta de regidors de la Corporació rebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, tals com el Ple Municipal i la Junta de Govern Local (150 euros els regidors i 300 l’alcalde), la Junta de Portaveus, les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes (50 euros els regidors i 100 l’alcalde). 

Pel que fa als grups municipals, s’estableixen unes indemnitzacions per a cada grup (Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Masquefa Regeneració-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu i Partit Popular) de 85 euros mensuals, i de 42,50 euros per a cada regidor electe.

El punt es va aprovar amb 7 vots a favor –els 6 de CiU i el del regidor del PP- i 6 vots en contra –els 3 de PSC-CP, els 2 de MR-ERC-AM i el de la regidora de la CUP-PA.

D’altra banda, també es van aprovar la periodicitat de les sessions del Ple –que es faran un cop al mes, cada segon dijous-, i la creació i composició de les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes.

A més, es van nomenar els representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i es va assabentar al Ple del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, del nomenament dels representants de l’alcaldia-delegats de serveis, i de les constitucions de la Comissió de Seguiment i Assessorament i de la Comissió d’Obres.

(Més informació sobre el cartipàs municipal: acords de Ple decrets de l’alcaldia)

(Consulteu l’àudio del Ple)