El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2006, va aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana del municipi de Masquefa.

El reglament esmenat, el pot consultar qualsevol interessat a les oficines municipals tots els feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant els trenta dies hàbils següents a la darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o al tauler d’anuncis de la Corporació. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l’ajuntament, els suggeriments i les al·legacions que es considerin pertinents, que hauran d’estar resolts per la Corporació. Si no es produeixen al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament.

CONSULTAR  BOP

CONSULTAR DOGC 4794 (pàg 913)del 8 de gener