CE Gas a Fons s’ha homologat a través de la Federació de Vehicles Històrics de Catalunya per tal de poder tramitar la bonificació del 100% d’aquest impost per a tots aquells vehicles amb una antiguitat superior als 30 anys. Les persones interessades cal que enviïn un correu electrònic a l’adreça informacio@gasafons.com.

Enguany s’implanta un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa, vinculat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i d’acord amb les recomanacions d’organismes com l’OCDE i la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat  com una eina imprescindible davant la crisi mediambiental i d’emergència climàtica.

L’impost s’implanta amb una voluntat clara d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania.

El tribut s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes -sobre la base de les emissions de CO2 del 2020-.

Qui ha de pagar l’impost?

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. En aquest sentit, l’entitat masquefina CE Gas a Fons s’ha homologat a través de la Federació de Vehicles Històrics de Catalunya per tal de poder tramitar la bonificació del 100% d’aquest impost per a tots aquells vehicles amb una antiguitat superior als 30 anys. Les persones interessades cal que enviïn un correu electrònic a l’adreça informacio@gasafons.com.

Calendari de l’impost

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa.

  • A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost i la quota a pagar a la seu electrònica de l’ATC.
  • A partir de l’1 de setembre, es publicarà el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC. Si no s’opta per fer el pagament per mitjà de la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.