Aquest dijous, dia 10, l’Ajuntament de Masquefa celebrarà la sessió ordinària del Ple Municipal del mes d’abril.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/Major, 93).

La sessió serà retranmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

 

Ordre del dia

1. Aprovació actes de Ple de sessions anteriors:
-Acta sessió ordinària del ple de 20 de març de 2014

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la taxa per la prestació del Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família de l’Ajuntament de Masquefa.

Àrea del Territori
5. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del P.G.O.U. de Masquefa: usos del pla parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”.

6. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector industrial “El Clot del Xarel·lo”.

Àrea de Serveis Personals
7. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de prórroga del conveni interadministratiu subscrit el 21 de maig de 2012 entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i l’Ajuntament de Masquefa, per a la prestació del servei de 10 places de Centre de Dia per a gent gran dependent a Masquefa, pel període de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2015.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa del model d’escola catalana.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
9. Modificació, si s’escau, del nomenament d’un representant de la corporació en òrgans col·legiats: Consell Escolar Municipal de Masquefa.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció per penjar l’estelada a l’Ajuntament de Masquefa el proper Sant Jordi.

11. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Masquefa.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals.

Altres
13. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

14. Assumptes tràmit.

15. Mocions, precs i preguntes.