L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 13 de febrer, a 2/4 de 8 de la tarda, la sessió ordinària del Ple Municipal.

S’hi tractaran els assumpte següents:

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors:
-Acta de la sessió ordinària del Ple de 16 de gener de 2014

2. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

3. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Assabentat sobre els terminis previstos per al pagament d’obligacions, quart trimestre de 2013.

5. Assabentat al Ple de l’informe d’intervenció de seguiment trimestral del pla d’ajust, quart trimestre de 2013.

6. Assabentat al Ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al quart trimestre de l’exercici 2013.

Àrea del Territori
7. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte “Urbanització del pàrquing de camions del polígon industrial La Pedrosa – Fase I”

Àrea de Serveis Personals
8. Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
9. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la independència”.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

11. Ratificació i aprovació, si s’escau, de la modificació dels estatuts del consorci Localret.

Altres
12. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

13. Assumptes tràmit.

14. Mocions, precs i preguntes.