L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 19, la sessió ordinària del Ple Muicipal del mes de febrer. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93). La sessió serà retransmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM). 

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors:
– Acta sessió ordinària del Ple de 18 de desembre de 2014.
– Acta sessió extraordinària i urgent del Ple de 12 de gener de 2015.
– Acta sessió ordinària del Ple de 22 de gener de 2015.

2. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

4. Aprovació definitiva, si s’escau, de la modificació i aprovació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària.

7. Assabentat al Ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014.

8. Assabentat al Ple de l’informe d’intervenció de seguiment trimestral del pla d’ajust, quart trimestre 2014.

9. Assabentat sobre els terminis previstos pel pagament d’obligacions, quart trimestre 2014.

10. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte programa entre l’Ajuntament de Masquefa i Masquefa Impulsa SL.

11. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec de gestió a la societat municipal Masquefa Impulsa, S.L. per la gestió del taller de memòria per la gent gran al casal d’avis i assumir el compromís de traspàs del finançament.

12. Modificació, si s’escau, del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa, expedient de contractació núm. 32/2011.

13. Modificació, si s’escau, de l’ampliació del contracte de gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família. Expedient núm. 163/2009.

14. Modificació, si s’escau, de l’annex II: estudi econòmic, del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Masquefa i l’Aula Musical de l’Alzinar, per al foment d’activitats musicals: previsió d’increment d’hores del professorat per al període de febrer a juliol de 2015.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials

15. Aprovació, si s’escau, de la minuta del conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Masquefa per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT, Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.

16. Aprovació, si s’escau, del manifest de suport al Jutge Santiago Vidal.

Altres
17. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

18. Assumptes tràmit.

19. Mocions, precs i preguntes.
– Moció sobre millores a la carretera B-224 i reivindicació de l’execució del 4art cinturó.
– Moció sobre el finançament de les escoles bressols.
– Moció sobre la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per les entitats sense ànim de lucre.