L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, 19 de maig, el Ple Municipal ordinari. Tindrà lloc a partir de les 19.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).
L’acte estarà obert a tots els masquefins i serà retransmès, en directe, per Ràdio Masquefa (a través del seu dial: 91.6 FM, per Internet a la seva pàgina web, i al seu canal de YouTube). També el podeu seguir en directe per l’app Periscope @AjMasquefa, on podreu fer comentaris mentre es desenvolupa el plenari.

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
– Acta sessió ordinària del ple de 30 de març de 2016.
– Acta sessió extraordinària del ple de 18 d’abril de 2016.
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.
3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa, realitzada per CEPS-Projectes Socials – contracte inicial número 163/2009 – expedient pròrroga número 146/2016.
5. Nomenament, si s’escau, de representant de la corporació a la Comissió Gestora de la Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia.
6. Aprovació, si s’escau, del Pla Econòmic Financer (PEF) dels exercicis 2016-2017.
7. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i deute comercial pel primer trimestre de l’exercici 2016.
8. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.
9. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la CUP de Masquefa instant a la desobediència al tribunal constitucional.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

10. Aprovació, si s’escau, de la bonificació de la quota de l’ impost sobre construccions, instal•lacions i obres i l’exempció de la taxa de llicències urbanístiques de l’ expedient d’obres núm. 05/2016.
11. Aprovació, si s’escau, del nomenclàtor de la plaça situada al davant de la biblioteca municipal.

Àrea d’Atenció a les Persones

12. Assabentat de l’aprovació del compte d’ explotació, el balanç de situació de l’any anterior i l’informe de les desviacions produïdes, presentat per l’ empresa concessionària del servei municipal d’atenció a la petita infància i la família de l’Ajuntament de Masquefa, corresponent al període de setembre-desembre de 2015.
13. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la CUP de Masquefa per unes festes populars lliures de sexisme, racisme i xenofòbia.
14. Aprovació si s’escau, de la moció que presenta la CUP de Masquefa sobre la participació de la ciutadania a les sessions plenàries.

Altres

15. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
16. Assumptes tràmit.
17. Mocions, precs i preguntes.