L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 19, el Ple ordinari corresponent al mes de març. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

La sessió serà retransmesa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

 

 Ordre del dia

1. Assabentat de la correspondència de tràmit i dels Decrets de l’ Alcaldia.

2. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

3. Assabentat al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2014.

4. Aprovació, si s’escau, de la incorporació del romanent líquid de tresoreria mitjançant modificació de crèdits al pressupost municipal 2015, expedient núm. 05/2015.

5. Modificació parcial, si s’escau, de l’annex 7 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2015.

6. Iniciar, si s’escau, l’expedient de resolució de la concessió administrativa, per incompliment per part del concessionari d’obligacions essencials del contracte i tràmit d’audiència. Expedient núm. 108/2013.

Àrea de Serveis Personals

7. Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups polítics municipals i regidors no adscrits pel manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Masquefa (PM-PSC-APM), en relació a la gestió i atorgament de les beques de menjador a Catalunya.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Masquefa (PM-PSC-APM), amb motiu del 8 de març, Dia internacional dels drets de les dones.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció institucional en suport a l’esport català.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials

12. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Masquefa.

13. Donar suport, si s’escau, a la declaració del PNDD en relació a la sentència del Tribunal Constitucional de 25 de febrer de 2015 sobre la Llei Catalana 10/2014 de consultes no referendàries.

14. Donar suport, si s’escau, al manifest del PNDD en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre.

15. Comunicació de desvinculació a grup polític.

Altres

16. Assabentat d’assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

17. Assumptes tràmit.

18. Mocions, precs i preguntes.